Συμπόσιο: “Aνοικτή Επιστήμη στον ελληνικό ερευνητικό ιστό"

Η Εκδήλωση Αποτελέσματα Εγγραφή Πρόγραμμα Φόρμα Αξιολόγησης Παρουσιάσεις

Ο όρος “Ανοικτή Επιστήμη” (ΑΠ) ακούγεται ολοένα και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια, καθώς εντείνονται οι συζητήσεις και οι προϋποθέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ανοικτότητα, τη διαφάνεια και τη δημοκρατικότητα στη διάδοση της γνώσης και στη διεξαγωγή της έρευνας. Ως αναπόσπαστο μέρος της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς (Digital Single Market) και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (European Research Area), η Ανοικτή Επιστήμη συναντάται στους οδικούς χάρτες ερευνητικών υποδομών των Κρατών Μελών της ΕΕ και δρα ως μέσο ανάπτυξης σε τοπικό και στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ελεύθερη πρόσβαση και συμμετοχή των ερευνητών και των πολιτών στις υποδομές, στις υπηρεσίες, στις διαδικασίες και στα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγεται με δημόσια χρηματοδότηση, οδηγεί σε βέλτιστη αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων αποτελεσμάτων της έρευνας που μπορεί να επιφέρει νέα προϊόντα και καινοτομία, καθώς επίσης σε αύξηση του ΑΕΠ και άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας.


 

H Ανοικτή Επιστήμη στην Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο συζητήσεων για τη δημιουργία ενός εθνικού πλαισίου “ανοικτότητας” που να καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρου του κύκλου ζωής της επιστημονικής έρευνας. Παρόλα αυτά, διαθέτει ισχυρό υπόβαθρο, τόσο σε υποδομές και τεχνογνωσία όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, που μπορεί να υποστηρίξει αυτό το εγχείρημα: Ικανό αριθμό ιδρυματικών αποθετηρίων που φιλοξενούν την ερευνητική και ακαδημαϊκή παραγωγή των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας Υπηρεσίες δικτύων, υπολογιστικού νέφους και εργαλείων για ανάλυση δεδομένων, εκτεταμένο και ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τα δημόσια ανοικτά δεδομένα, πρωτοβουλίες υποστήριξης ανοικτής πρόσβασης και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων σε εθνικό επίπεδο (π.χ. HEAL-Link).

 

H οριζόντια υποδομή του HELIX έρχεται να συνεισφέρει στο συντονισμό και την ολοκλήρωση των προσπαθειών αυτών, να δημιουργήσει και να συντονίσει ένα ισχυρό και βιώσιμο δίκτυο έρευνας και συνεργασίας στην Ελλάδα. Το HELIX φιλοδοξεί να αποτελέσει το έναυσμα για την έναρξη ενός εθνικού διαλόγου για την υιοθέτηση αρχών και πρακτικών Ανοικτής Επιστήμης στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει την Ανοικτή Πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, τα ανοικτά και FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) ερευνητικά δεδομένα, το ανοικτό λογισμικό και τις ανοικτές υπηρεσίες και υποδομές.


 

Περισσότερα 

 

Το OpenAIRE στην Ελλάδα:

Το Research Data Alliance (RDA) στην Ελλάδα:

To HELIX: