Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ερευνητών Α' ή Β' βαθμίδας και Β' ή Γ' βαθμίδας του Ι.Π.ΣΥ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ A’ ή Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ & Β' ή Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Αθηνά» (ΙΠΣΥ / Ε. Κ. «Αθηνά»)
 
Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΙΠΣΥ / Ε. Κ. «Αθηνά») λαμβάνοντας υπόψη :
 
 1. τις διατάξεις του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α’/2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 2. τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α’ /2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 3. τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄/1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»,
 4. τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει,
 5. το ΠΔ 145/2003, «Σύσταση και λειτουργία του Ε.Κ. «Αθηνά» (ΦΕΚ 121/Α/2003), όπως ισχύει,
 6. τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ. «Αθηνά» όπως ισχύει,
 7. την από 06/06/2018 απόφαση της 194ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.
«Αθηνά» προκηρύσσει
 1. μία (1) θέση Ερευνητή Α’ ή B’ με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Επεξεργασία Μεγάλων Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση Μεγάλης Κλίμακας»
 2. μία (1) θέση Ερευνητή Β' ή Γ' με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα, Πλατφόρμες Υπολογιστικών Νεφών και Υπηρεσίες Δεδομένων»
 
1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:
α) Να είναι επιστήμονες που να έχουν προσόντα ερευνητή Α’ ή B’ βαθμίδας / Β’ ή Γ’ βαθμίδας όπως ορίζονται στο άρθρο 16 του Ν. 4386/2016.
β) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο και συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό είτε του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, είτε του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είτε του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε ισοδύναμου του εξωτερικού.
δ) Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α' 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει τροποποιηθέν (βλ. Παράρτημα Ι στην παρούσα Προκήρυξη).
ε) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
στ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές.
 
2. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σχετική αίτηση (βλ. Παράρτημα ΙI στην παρούσα Προκήρυξη) η οποία επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, στη Γραμματεία του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΙΠΣΥ / Ε.Κ. «Αθηνά»), οδός Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι, μέχρι τις 31-08-2018. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 
 1. Βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα), που θα περιέχει στοιχεία σχετικά με τις σπουδές τους και τη δράση τους, και ευρεία ανάλυση των επιστημονικών τους εργασιών και των ερευνητικών ενδιαφερόντων καθώς και αντίτυπα των πρωτότυπων επιστημονικών δημοσιευμάτων.
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία σε περίπτωση διορισμού πρέπει να υποβληθούν επικυρωμένα. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ή εναλλακτικά κατά τον διορισμό.
 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (Προκειμένου για πολίτες κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος).
 4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (μόνο από άρρενες) ότι κατά το χρόνο πρόσληψής τους έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης.
 6. Απευθείας αποστολή τριών (3) συστατικών επιστολών στη Γραμματεία του Ινστιτούτου.
 
Πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ (σε περίπτωση άρρενος υποψηφίου), θα ζητηθούν από την/ον επιτυχούσα/όντα κατά τον διορισμό.
 
Παρακαλούμε η αίτηση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά από 1 έως 5 να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf).
 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων (αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): 31 Αυγούστου 2018.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΙΠΣΥ / Ε.Κ. «Αθηνά» στα: Τηλ.: +30 210 6875403, Fax.: +30 210 6856804, email: contact@imis.athena-innovation.gr.
 
 
Καθ. Μίνως Γαροφαλάκης
 
Διευθυντής
Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων
 

Ινστ./Μον.:
ΙΠΣΥ
Δημοσίευση:
28-06-2018
Λήξη:
31-08-2018
Συνοδευτικά αρχεία: