Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτες - Κοινωνικές Επιστήμες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Έρευνα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» με (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5154714) της ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» (κωδ. Δράσης 16618), ΕΣΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.0

 
Κωδ. Πρόσκλησης: GD.389.ARCHI_Researcher Social Sciences-0424
 
Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, και ειδικότερα η Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
 1. Τον Ν.4310/2014 ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) "Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) "Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις", όπως κάθε φορά ισχύει.
 3. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού.
 4. Τον Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.7.2022) “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις”, όπως κάθε φορά ισχύει.
 5. Τον ν. 5027/2023 (ΦΕΚ A' 48/02-03-2023) με τίτλο «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 6. Την υπ’ αριθμ. Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β’ 2614/21-04-2023) με τίτλο «Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 4622/2019.
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα.
 8. Το ΠΔ 145/2003 "Σύσταση και λειτουργία του Ε.Κ. "Αθηνά" (ΦΕΚ 121/Α/2003), όπως ισχύει.
 9. Την απόφαση της 316ης Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά (23.12.2021) για την έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης του ΕΚ Αθηνά με ΑΔΑ: 9Π3Μ469ΗΞΩ-Χ84
 10. Το άρθρο 12 της με Α.Π.110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης και αντικατάστασης της υπ΄ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/Υπουργικής Απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"
 11. Την από τις 22.06.2022 (ΑΔΑ: 6Ρ5ΜΗ-ΚΗ4) Απόφαση Ένταξης του Έργου με τίτλο "Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5154714) της ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» (κωδ. Δράσης 16618), ΕΣΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.0
 12. Την από 24.02.2022 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ. «Αθηνά», με την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση του Έργου με τίτλο "Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5154714)
 13. Την από 18.04.2024 απόφαση της 389ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του «ΕΚ Αθηνά», με την οποία εγκρίνεται η Προκήρυξη θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου
προτίθεται να απασχολήσει έως 2 (δύο) ερευνητές Κοινωνικών Επιστημών, κατόχους σχετικού Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών, με τους οποίους θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, προκειμένου να συμμετάσχουν σε έρευνα.
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ
Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν υπό την επίβλεψη των Ερευνητών που συνεργάζονται με την Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»/E.K. «Αθηνά»,
Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα συμμετάσχουν  σε ερευνητικό έργο στην τομή των Κοινωνικών Επιστημών (π.χ. κοινωνική ψυχολογία – social psychology, συλλογική λήψη αποφάσεων – group decision making, συμπεριφορικά οικονομικά- behavioral economics, συμπεριφορά καταναλωτή – consumer behaviour, κ.λ.π) με την Τεχνητή Νοημοσύνη.
Το έργο θα μελετήσει πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη (ιδιαίτερα τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα) μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ομάδες ανθρώπων συζητούν διαδικτυακά, λαμβάνουν αποφάσεις, διαμορφώνουν πεποιθήσεις, παράγουν δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις και γενικά επιτυγχάνουν επιθυμητά αποτελέσματα. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η εκτενής μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας, η διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας διαδικτυακών γραπτών συζητήσεων, ο σχεδιασμός και η στατιστική ανάλυση πειραμάτων στα οποία συμμετέχουν άνθρωποι και τεχνητοί πράκτορες, η προετοιμασία επιστημονικών δημοσιεύσεων και η γενικότερη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.
 
Οι υποψήφιοι συνεργάτες δεν επιτρέπεται να διατηρούν οποιαδήποτε θέση ερευνητική ή μη σε οποιαδήποτε Ίδρυμα ή φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, εσωτερικού ή εξωτερικού για την περίοδο που θα διαρκέσει η εν λόγω σύμβασή τους.  Σε περίπτωση που κάποιος από τους συνεργάτες που επιλεγούν, θα απασχοληθεί σε άλλη θέση, θα πρέπει να ενημερώσει για την αποχώρησή του/της και να παραδώσει το σύνολο των ερευνητικών αποτελεσμάτων που θα έχουν παραχθεί μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης.
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
Κατά τα λοιπά η συνοπτική περιγραφή της πρότασης και τα απαραίτητα και τα επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων έχουν ως εξής:
 
Κωδικός πρόσκλησης
GD.389.ARCHI_ Researcher Social Sciences-0424
Κωδικός του προς ανάθεση έργου
ARCHI_ Researcher Social Sciences
Ειδικότητα
Πτυχιούχος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή κάτοχος αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου
του εξωτερικού.
Πλήθος ατόμων
έως 2
Θεματική περιοχή  έρευνας
Πραγματοποίηση έρευνας υπό την επίβλεψη Συνεργαζόμενων ερευνητών της Μονάδας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»/E.K. «Αθηνά» στην τομή των Κοινωνικών Επιστημών (π.χ. κοινωνική ψυχολογία – social psychology, συλλογική λήψη αποφάσεων – group decision making, συμπεριφορικά οικονομικά- behavioral economics, συμπεριφορά καταναλωτή – consumer behaviour, κ.λ.π) με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το έργο θα μελετήσει πως η Τεχνητή Νοημοσύνη (ιδιαίτερα τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα) μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ομάδες ανθρώπων συζητούν διαδικτυακά, λαμβάνουν αποφάσεις, διαμορφώνουν πεποιθήσεις, παράγουν δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις και γενικά επιτυγχάνουν επιθυμητά αποτελέσματα. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η εκτενής μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας, η διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας διαδικτυακών γραπτών συζητήσεων, ο σχεδιασμός και η στατιστική ανάλυση πειραμάτων στα οποία συμμετέχουν άνθρωποι και τεχνητοί πράκτορες, η προετοιμασία επιστημονικών δημοσιεύσεων και η γενικότερη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.
Διάρκεια σύμβασης
8 μήνες. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί μέχρι το συνολικό διάστημα των 18 μηνών, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚ «Αθηνά» και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης του έργου είναι η 01-06-2024.
Τόπος παραλαβής έργου
Ως τόπος εκπόνησης της έρευνας ορίζονται οι εγκαταστάσεις της Μονάδα
«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»/E.K. «Αθηνά» στην Αθήνα.
 
Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθεί στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στη Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»/E.K. «Αθηνά» και στους επιλεγέντες συνεργάτες.
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
ARCHI_ Researcher Social Sciences
Απαραίτητα Προσόντα
 1.  Πτυχίο ΑΕΙ στις Κοινωνικές Επιστήμες ή σε άλλο συναφές πεδίο και Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Κοινωνικές επιστήμες ή σε άλλο συναφές πεδίο ή ενιαίος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated Master)  στις Κοινωνικές Επιστήμες ή σε άλλο συναφές πεδίο ή αναγνωρισμένοι ισότιμοι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής.
 2.  Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (όπως αυτή τεκμηριώνεται βάσει του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει
 3. Δύο Συστατικές Επιστολές
Επιθυμητά Προσόντα
 1. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και πτυχιακή εργασία ή και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε θέματα συναφή με το αντικείμενο του έργου. (μέγιστο 20 μόρια)
 2. Διδακτορικό δίπλωμα στις Κοινωνικές Επιστήμες ή σε άλλο συναφές αντικείμενο, με θέμα διδακτορικής διατριβής συναφές με το αντικείμενο του έργου. (30 μόρια)
 3. Εκτενής εμπειρία σχεδιασμού και στατιστικής ανάλυσης πειραμάτων συγκριτικής αξιολόγησης εναλλακτικών μεθόδων ή συστημάτων (μέγιστο 30 μόρια)
 4. Συνέντευξη (εφόσον η διενέργειά της κριθεί απαραίτητη) με στόχο την ποιοτική αξιολόγηση της υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του υποψηφίου, την ουσιαστική γνώση των ζητούμενων προσόντων και την επιστημονική επάρκεια, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά (μέγιστο 20 μόρια)
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Η επιλογή των υποψηφίων για τη θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:
 
Α/Α
Κριτήρια Αξιολόγησης Κωδικού θέσης
Βαθμολόγηση
1
Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και πτυχιακή εργασία ή και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε θέματα συναφή με το αντικείμενο του έργου.
Τρόπος Απόδειξης
Αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφων των εργασιών. Στην περίπτωση εργασιών που δεν είναι γραμμένες στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά, απαιτείται και η προσκόμιση μεταφράσεών τους. Αξιολογείται η ποιότητα και η συνάφεια των εργασιών με το αντικείμενο του έργου.
Μοριοδότηση:
Αξιολογείται η αξιοπιστία και η συνάφεια των εργασιών με το αντικείμενο του έργου: 0 ως 20 μόρια (0 ως 5 μόρια ανά εργασία, ως μέγιστο συνολικό αριθμό 20 μορίων)
0-20 μόρια
2
Διδακτορικό δίπλωμα στις Κοινωνικές Επιστήμες ή σε άλλο συναφές αντικείμενο , με θέμα διδακτορικής διατριβής συναφές με το αντικείμενο του έργου.
Τρόπος Απόδειξης
Αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου διδακτορικού διπλώματος και αντιγράφου διδακτορικής διατριβής. Στην περίπτωση διδακτορικού διπλώματος του εξωτερικού, απαιτείται και η προσκόμιση εγγράφων αναγνώρισης της ισοτιμίας του. Στην περίπτωση διατριβών που δεν είναι γραμμένες στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά, απαιτείται και η προσκόμιση μεταφράσεών τους.
Μοριοδότηση:
Αξιολογείται η συνάφεια του διδακτορικού με τις Κοινωνικές Επιστήμες και με το αντικείμενο του έργου: 0 ως 30 μόρια
0-30 μόρια
3
Εκτενής εμπειρία σχεδιασμού και στατιστικής ανάλυσης πειραμάτων συγκριτικής αξιολόγησης εναλλακτικών μεθόδων ή συστημάτων
 
Τρόπος απόδειξης:
Αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφων εγγράφων (π.χ. επιστημονικών εργασιών, τεχνικών αναφορών) που τεκμηριώνουν σχετική εμπειρία της/του υποψηφίας/υποψηφίου.
Μοριοδότηση: Αξιολογείται η αξιοπιστία των προσκομιζόμενων εγγράφων και η  συνάφειά τους με το αντικείμενο του έργου: 0 ως 30 μόρια,
0-30 μόρια
4
Συνέντευξη (εφόσον η διενέργειά της κριθεί απαραίτητη) με στόχο την ποιοτική αξιολόγηση της υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του υποψηφίου, την ουσιαστική γνώση των ζητούμενων προσόντων και την επιστημονική επάρκεια, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
0-20 μόρια
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100
 
Για διευκρινήσεις, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο liaison-archimedes@athenarc.gr.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων μετά την τελική κατάταξη, θα επιλεγεί εκείνος που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο σημαντικότερο κριτήριο. Τα κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα με τη βαρύνουσα σημασία τους κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ως εξής: Κριτήριο 1, Κριτήριο 2….. Σε περίπτωση που η ισοβαθμία εξακολουθεί να υφίσταται, τότε η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί σε δημόσια κλήρωση για την τελική επιλογή μεταξύ των ισοβαθμούντων.
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση liaison-archimedes@athenarc.gr με αναφορά στον κωδικό της πρόσκλησης.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 24/05/2024 και ώρα 14:00
Θα πρέπει να υποβληθούν 2 αρχεία PDF: (α) Η υπογεγραμμένη αίτηση, και (β) τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί
.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ε.Κ. «Αθηνά», με Πρόεδρο αυτής τον Υπεύθυνο του έργου. Η Επιτροπή κατόπιν εισήγησης, ως προς τη συνάφεια των αιτήσεων με τους θεματικούς άξονες του έργου, του Υπεύθυνου της μονάδας Αρχιμηδης, συνεπικουρούμενου από τους κατά περίπτωση και ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο αρμόδιους Κύριους Ερευνητές, εξετάζει αναλυτικά τα υποβληθέντα στοιχεία και ελέγχει αν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη για τη συγκεκριμένα θέση. Τα απαιτούμενα προσόντα, είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου. Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Οι επικρατέστεροι, κατ’ αντικειμενική κρίση και κατάταξη, των υποψηφίων δύναται να προσκληθούν σε συνέντευξη από την αρμόδια Επιτροπή αναφορικά με τα αντικείμενα της παρούσης πρόσκλησης και προκειμένου για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της προσωπικότητας αυτών. Στο πλαίσιο της συνέντευξης θα τηρηθούν συνοπτικά πρακτικά ενώ το πλαίσιό της θα διέπεται από τις αρχές της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης. Ο αριθμός των καλουμένων σε συνέντευξη απόκειται στην κρίση της Επιτροπής. Η εισήγηση της Επιτροπής προωθείται στο Δ.Σ. του Ε.Κ. «Αθηνά».
Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής, το ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» αποφασίζει στην συνέχεια και διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης θα εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ. «Αθηνά». Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
 
Οι υποψήφιοι και έχοντες σχετικό ενεστώς και άμεσο έννομο συμφέρον συνεργάτες έχουν δικαίωμα:
 • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
 • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της υπ’ αριθμ. 17/2002, 56/2003 και 40/2005 αποφάσεις αυτής και ειδικότερα σωρευτικά υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 
α) Τα δεδομένα ζητούνται με νόμιμη διαδικασία, ήτοι υποβάλλεται έγγραφη, εμπρόθεσμη αίτηση με τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 5§2, στοιχείο ε, του Ν. 2472/1997.
β) Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση εκείνων μόνο των στοιχείων που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης.
γ) Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκτός αν αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των υποψηφίων και υπήρξε σύγκριση αυτών επί τη βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων.
Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής. Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 • Αυτοπροσώπως,
 • με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
 • μέσω ταχυδρομείου,
 • μέσω ταχυμεταφορέα.
Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται.
Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων αποτελούμενη από το προσωπικό του Ε.Κ. «Αθηνά», και η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ε.Κ. «Αθηνά». Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης ένστασης, άνευ υποβολής οιασδήποτε ένστασης, τα ανωτέρω εγκρινόμενα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση.
 
Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου επισημαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιστική.
Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων.
 
Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.
 
Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Ένταξης με τίτλο "Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5154714)
 
H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ε.Κ. «Αθηνά» (http://www.athenarc.gr/), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτεί ο φορέας χρηματοδότησης.
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το Ε.Κ «Αθηνά», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου.
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό προσωπικό του Ε.Κ. «Αθηνά» είναι τα μόνα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό.
Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και σύναψης σύμβασης και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του Ε.Κ «Αθηνά» ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: dpo@athenarc.gr
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
 
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: liaison-archimedes@athenarc.gr .
 
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Μονάδας  «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»  μπορείτε να βρείτε στο https://www.athenarc.gr/el/archimedes.
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
 
ΑΙΤΗΣΗ
για χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό Κωδ. Πρόσκλησης: GD.389.ARCHI_ Researcher Social Sciences-0424
 
 
 
 
Προσωπικά Στοιχεία:
 
Όνομα:
 
Επίθετο:
 
Πατρώνυμο:
 
Διεύθυνση Κατοικίας:
 
Αριθ. Τηλεφώνων Επικοινωνίας (σταθ., κιν.):
 
Email:
 
 
 
ΗΜ/ΝΙΑ: …/…./202.
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ:
(διαγράψτε ό,τι ΔΕΝ υποβάλετε)
 1. Πτυχίο ΑΕΙ και αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών.
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
 3. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο για την πιστοποίηση της πολύ καλής γνώσης Αγγλικών
 4. Bιογραφικό σημείωμα
 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και πτυχιακή εργασία ή και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε θέματα συναφή με το αντικείμενο του έργου.
 6. Διδακτορικό δίπλωμα στις Κοινωνικές Επιστήμες ή σε άλλο συναφές αντικείμενο , με θέμα διδακτορικής διατριβής συναφές με το αντικείμενο του έργου
 7. Αποδεικτικά εμπειρίας σχεδιασμού και στατιστικής ανάλυσης πειραμάτων συγκριτικής αξιολόγησης εναλλακτικών μεθόδων ή συστημάτων
 8. Δύο συστατικές επιστολές
 
 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 
Το Ε.Κ «Αθηνά», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου.
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό προσωπικό του Ε.Κ. «Αθηνά» είναι τα μόνα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό.
Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και σύναψης σύμβασης και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του Ε.Κ «Αθηνά» ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: dpo@athena-innovation.gr
 
 
 
 
Παρακαλώ να εξετάσετε την αίτησή μου για χορήγηση υποτροφίας, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό Κωδ. Πρόσκλησης: GD.389.ARCHI_ Researcher Social Sciences-0424, την οποία ανακοίνωσε ο φορέας σας.
Επισυνάπτω γι’ αυτόν τον σκοπό τα απαραίτητα δικαιολογητικά που φαίνονται στον κατάλογο συνημμένων.
 
Συγκατάθεση για περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
ΝΑΙ                           
 
 
ΟΧΙ         
 
Ο/Η προτείνων/ουσα
 
 
 
 
Υπογραφή
και ονοματεπώνυμο

Ινστ./Μον.:
ARCHIMEDES
Δημοσίευση:
24-04-2024
Λήξη:
24-05-2024
Κωδικός:
GD.389.ARCHI_ Researcher Social Sciences-0424
'Εργο:
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ