Εκλογές για εκπροσώπους ερευνητών και ΕΛΕ στο ΕΚ "Αθηνά"

Παράταση για τις υποβολές υποψηφιοτήτων μέχρι 1 Δεκεμβρίου, 11.00 π.μ.

22-11-2021
ΕΚ "Αθηνά"

Σε εκτέλεση της από 11-11-2021 απόφασης της 311ης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» προκηρύσσονται εκλογές για την εκλογή εκπροσώπων και αναπληρωτών εκπροσώπων των Ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) στο ΔΣ του ΕΚ Αθηνά και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητες (α) για την Εφορευτική Επιτροπή (ΕΕ) και (β) για τις θέσεις εκπροσώπων στο ΔΣ του ΕΚ Αθηνά. Επισημαίνεται ότι τα μέλη της ΕΕ δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι στις εκλογές.
 
Δικαίωμα εκλέγειν έχουν όσοι μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών συνδέονται με το ΕΚ Αθηνά υπό την ιδιότητα Ερευνητή ή Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ), ενώ δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν οι Ερευνητές Α’ και Β’ Βαθμίδας από τους ως άνω αναφερομένους. Η εκλογική διαδικασία διενεργείται στην έδρα του ΕΚ Αθηνά, όπου εγκαθίσταται η Εφορευτική Επιτροπή. Οι εκλογείς δύνανται να ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με επιστολική ψήφο είτε με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του πιστοποιημένου συστήματος ΖΕΥΣ.
 
Ως καταληκτική προθεσμία και ώρα υποβολής υποψηφιοτήτων για την Εφορευτική Επιτροπή (ΕΕ) και τις θέσεις εκπροσώπων κι αναπληρωτών αυτών στο ΔΣ ορίζεται η Τετάρτη 01 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ.. Η υποβολή γίνεται με έναν εκ των κατωτέρω δύο τρόπων:
  1. εγγράφως, μέσω εγγράφου πρωτοκολλούμενου στη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης (κα Έφη Σαλωμίδη),
  2. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
  • υποβολή υποψηφιοτήτων για την Εφορευτική Επιτροπή: election-ee-rep@athenarc.gr
  • υποβολή υποψηφιοτήτων για εκπρόσωπο Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ): election-rep-researchers@athenarc.gr
Με ευθύνη κι επιμέλεια του Γενικού Διευθυντή του ΕΚ Αθηνά, την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση στα γραφεία του Κέντρου, Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου – 151 25 Μαρούσι, για την ανάδειξη τριών (3) μελών κι ενός αναπληρωματικού μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής, συντασσομένου και σχετικού Πρακτικού, υπογραφομένου από τον Γενικό Διευθυντή και τους παριστάμενους.
 
Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας εκλογών θα οριστεί μετά τον έλεγχο των υποψηφιοτήτων με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του ΕΚ Αθηνά.
 
Δείτε εδώ (.pdf) την πλήρη ανακοίνωση.