Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του ΕΚ "ΑΘΗΝΑ"

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του «ΑΘΗΝΑ» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΕΚ "Αθηνά"
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ. 1 της παρ. Α του άρθρου 13α, της παρ. 1 του άρθρου 15 και των άρθρων 16 και 18 του ν.4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́258), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β. του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α ́ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 9,
γ. του π.δ./τος 145/2003 με θέμα «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π)» (ΦΕΚ Α' 121), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3438/2006 «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α' 33).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α ́ 119).
3. Την αριθμ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Β ́2901).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 121).
5. Τη αριθμ. 48/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (ΦΕΚ Β' 3100).
6. Το γεγονός ότι η τετραετής θητεία του Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του «ΑΘΗΝΑ» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Ε.Κ. «Αθηνά»), ο οποίος διορίστηκε στην εν λόγω θέση με την αριθμ. 68366/26.4.2017 Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 212/4.5.2017) λήγει στις 3/5/2021.
 
Αποφασίζουμε:
Προκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του «ΑΘΗΝΑ» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Ε.Κ. «Αθηνά»).
 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει:
-Να κατέχουν τα προσόντα διορισμού σε θέση ερευνητή Α ́ βαθμίδας ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητή ΑΕΙ. Οι ερευνητές είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
 
Τα προσόντα του ερευνητή Α ́ βαθμίδας είναι:
Αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.
 
Τα προσόντα του Καθηγητή Α ́ βαθμίδας είναι:
i) Έξι (6) έτη τουλάχιστον:
αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, με τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης δύο τουλάχιστον μαθημάτων ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο.
 
Το χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών μπορεί να κατανέμεται συνδυαστικά στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχες με το επιστημονικό επίπεδο και συναφείς με το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται.
ii) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, εξαιρουμένων των αυτοεκδόσεων.
iii) Διδακτική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών συνιστάμενη στη διδασκαλία επί τριετία, τουλάχιστον, σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της χώρας ή της αλλοδαπής ή επίβλεψη, με την ιδιότητα του επιβλέποντος, μίας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή της ή συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές δύο τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους ή διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική θέση Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών ή, προκειμένου περί υποψηφίων καθηγητών των Ιατρικών Σχολών, η κλινική ή κλινικοεργαστηριακή διεύθυνση επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη σε Πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.
 
Επιπλέον συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί από την επιστημονική κοινότητα.
-Να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
-Να μην έχουν συμπληρώσει κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους το εξηκοστό τρίτο (63ο) έτος της ηλικίας τους.
 
2. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου:
-προΐσταται των υπηρεσιών αυτού,
-έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του ινστιτούτου, την κατάρτιση και εισήγηση στο διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του ινστιτούτου, την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια του ετησίου προϋπολογισμού του ερευνητικού κέντρου που αφορούν στις δραστηριότητες του ινστιτούτου και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με τον εσωτερικό κανονισμό ή ειδικότερα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου,
- είναι πλήρους απασχόλησης και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για ορισμένο χρόνο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών,
- συγχρόνως, μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα στο ίδιο ερευνητικό κέντρο και αν είναι καθηγητής ΑΕΙ μπορεί να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα.
 
3. Για τον διορισμό απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
I. Πιστοποιητικό γεννήσεως. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
II. Για τους άρρενες πιστοποιητικό στρατολογικής καταστάσεως. Το κώλυμα των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
III. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου δεν υποβάλλονται από τον/την ενδιαφερόμενο/η, αλλά θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας βάσει των διατάξεων των άρθρων 5 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ: Α ́102) και 16 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ: Α ́57) στο πλαίσιο της έκδοσης της τελικής πράξης διορισμού.
 
4. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν:
• Αίτηση (χειρόγραφη ή δακτυλογραφημένη) στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητά να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του /της και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται (εν γνώσει των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986) τα ακόλουθα: ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ, βεβαίωση ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων, λευκού ποινικού μητρώου, ακρίβειας όλων των υποβαλλόμενων στοιχείων. Τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει επίσης να δηλώνουν ότι σε περίπτωση εκλογής τους θα ενταχθούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στο Ίδρυμα από το οποίο προέρχονται, και ότι η σχετική πράξη θα προσκομιστεί στο ερευνητικό κέντρο σε εύλογο διάστημα από το διορισμό τους.
• Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
• Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής (εις διπλούν). Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να προσκομίσουν (εις διπλούν) πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
Επιπλέον:
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη μορφή, και δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή (CD ROM κ.λ.π.)
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην αγγλική γλώσσα, σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη μορφή, και δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή (CD ROM κ.λ.π.)
• Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε δύο (2) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ROM κ.λ.π.) μόνο.
 
5. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, 11527, Αθήνα, Τ.Θ. 14631, τηλ. επικοινωνίας: 2131300033, αρμόδια: Μ. Κομητούδη έως και την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021.

Ινστ./Μον.:
ΙΠΣΥ
Δημοσίευση:
03-11-2020
Λήξη:
12-01-2021