Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Νο [ILSP.SD25.245.APOLLONIS-1219]  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)
(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)


για την «προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού»  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο ευρώ και δέκα λεπτών (16.262,10€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ – Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002738 η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

 
 
 
Αναθέτουσα Αρχή
«Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά»), Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι .
τηλ.  210-6875300, 210-6875304
Αντικείμενο Διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
 
CPV

30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
 
Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στις δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο ευρώ και δέκα λεπτών (16.262,10€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Διαδικασία Ανάθεσης Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)
Κριτήριο Ανάθεσης
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00
 
Τόπος Διενέργειας
Κτήριο Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25, Μαρούσι
Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00
 
Ισχύς προσφορών
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Διάρκεια σύμβασης Σαράντα πέντε (45) μέρες  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης

9486

 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης μπορείτε να το βρείτε σε αυτόν το σύνδεσμο, καθώς και στο δεξί πλάι της παρούσας σελίδας.

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
23-12-2019
Λήξη:
15-01-2020
Κωδικός:
ILSP.SD25.245.APOLLONIS-1219
'Εργο:
Υποέργο 1 «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ – Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία»