Υποβολή υποψηφιοτήτων για την επιτροπή κριτών για τη θέση Διευθυντή του ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά»

16-07-2017
ΙΠΣΥ

Η Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών καλεί τους Ερευνητές Α’ του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά», καθώς και τους Ερευνητές Α’ Βαθμίδας με συναφές γνωστικό αντικείμενο άλλων Ινστιτούτων των Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής, για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τα δύο (2) μέλη (με τους αναπληρωτές τους) που θα συμμετέχουν στην ειδική επιτροπή κριτών για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή ΙΠΣΥ. Η υποβολή γίνεται με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σε μία από τις διευθύνσεις xaris@ilsp.grdalamag@imis.athena-innovation.grpenny@ilsp.gr μέχρι την Τετάρτη, 06/7/2016 και ώρα 10.00 π.μ.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών

Χαρίλαος Παπαγεωργίου 

Παναγιώτα Λαμπροπούλου

Θοδωρής Δαλαμάγκας