Η Μονάδα Καινοτομίας για τις Γυναίκες του ΕΚ «Αθηνά» ενεργεί με βάση το νομικό πλαίσιο του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», αναπτύσσοντας ίδια δραστηριότητα στο πεδίο δράσης της, αλλά και σε σύνδεση με τη σύμπραξη «#GIL4W (Greek Innovation Lab for Women) – Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες».

Κύριος στόχος της Μονάδας είναι η υποστήριξη και προώθηση των θεμάτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των γυναικών στην Ελλάδα, αλλά και η υποστήριξη για την πραγμάτωση των στόχων και των στρατηγικών της σύμπραξης #GIL4W, πανελλαδικά.
 
Η Μονάδα έχει συσταθεί με τη συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε επίπεδο Υφυπουργού αρμόδιας για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, καθώς και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε επίπεδο Υφυπουργού Έρευνας & Καινοτομίας, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.
 
Η Μονάδα Καινοτομίας για τις Γυναίκες δρα οριζόντια και εστιασμένα για την προάσπιση της ισότητας των φύλων και την άρση των στερεοτύπων, συνεργατικά και συμπληρωματικά με το εγχώριο και ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας, τα Κέντρα Ικανοτήτων, τους νέους Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIH), καθώς και τους τεχνοβλαστούς και τις νεοφυείς επιχειρήσεις της χώρας μας, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζει και θα προασπίζει τους στρατηγικούς στόχους του #GIL4W ειδικά σε ό,τι αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων στην ελληνική κοινωνία και κυρίως στις γυναίκες, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου.
 
Επικεφαλής Μονάδας: Ελένη Πετρά, Μηχανικός Η/Υ, M.Sc.