• Γλωσσική Ανάπτυξη και Αξιολόγηση

  Η ανάπτυξη της πληροφορικής παρείχε και παρέχει πολύτιμα εργαλεία για τη συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στην εκμάθηση της γλώσσας, επιτρέποντας την εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων στη διερεύνηση της διαδικασίας ανάπτυξής της.
  Greek
 • Language Development and Assessment

  Computer technology provides valuable ingredients in the set up of a comprehensive approach to language learning, inasmuch as it allows quantitative methods to be used in order to understand the mechanisms of language acquisition.
  English
 • Επεξεργασία Ενσώματης Γλώσσας

  Κατά την τελευταία δεκαετία η εξέλιξη και τα ευρήματα των γνωσιακών μοντέλων άσκησαν σημαντική επίδραση στον τρόπο θεώρησης και αξιοποίησης της γλωσσικής τεχνολογίας στην ανθρώπινη επικοινωνία. Η Επεξεργασία Ενσώματης Γλώσσας είναι ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο που εστιάζει στην πολυτροπική προσέγγιση, συμπεριλαμβάνοντας μη λεκτικά στοιχεία συμπεριφοράς και ψυχολογικές μεταβλητές, όπως είναι η διάθεση και το συναίσθημα.
  Greek
 • Embodied Language Processing

  In the last decade, new findings and accounts of cognitive models had a major impact and influenced the way we view language technology in human communication. Among the most promising trends, Embodied Language Processing (ELP) embraces a multimodal approach including non-verbal behavioural cues and psychological variables such as attitude and affect.
  English
 • Επεξεργασία Πολύγλωσσου Περιεχομένου

  Η πολυγλωσσικότητα, ακρογωνιαίος λίθος της πολυπολιτισμικής μας κοινωνίας, απαιτεί προσιτές τεχνολογίες και εφαρμογές, που επιτρέπουν τη διαγλωσσική επικοινωνία και συνεργασία, διασφαλίζουν στους ομιλητές διαφορετικών γλωσσών ισότιμη πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας και παρέχουν προηγμένες λειτουργικότητες διαδικτυακών Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για όλες τις γλώσσες.
   
  Για αυτό το σκοπό η τεχνολογική ανάπτυξη κινείται σε δύο τουλάχιστον άξονες:
  • Μηχανική Μετάφραση (ΜΜ) και
  Greek
 • Multilingual Content Processing

  Multilingualism, the cornerstone of our multicultural society, asks for affordable technologies and applications that enable communication and collaboration across languages, secure language users equal access to the information society, and support each language in the advanced functionalities of networked ICT. For these applications to work, at least two strands of technological development are pursued:

  Machine Translation (ΜΤ) and
  Technologies for information and knowledge management including cross-lingual information retrieval (CLIR).

  English
 • Επεξεργασία Πολυμέσων

  Ο όγκος του περιεχομένου που παράγεται από τους χρήστες στην εποχή του Web 2.0 (διαδίκτυο, τηλεόραση, κινητό τηλέφωνο) και η σύγκλιση των μέσων διάθεσης περιεχομένου διαμορφώνουν το πεδίο της επεξεργασίας πολυμέσων και θέτουν την ερευνητική κοινότητα προ νέων προκλήσεων. Οι συσκευές είναι πια εφοδιασμένες με προηγμένες λειτουργικότητες παρέχοντας στους χρήστες απεριόριστη πρόσβαση στον πλούτο του κοινόχρηστου περιεχομένου. Το περιεχόμενο αυτό είναι κατεξοχήν πολυτροπικό, συνδυάζοντας κείμενο, (κινούμενα) γραφικά, ήχο, ομιλία, εικόνα και βίντεο.
  Greek
 • Multimedia Processing

  The proliferation of user-generated content in the Web 2.0 era and the convergence of media delivery channels (Web, TV, mobile) shape the current multimedia area posing new challenges to the research community. Today’s devices are equipped with advanced functionalities and capabilities providing users unlimited access to a wealth of shared content. This content incorporates a rich set of media combinations encompassing text, graphics, animation, sound, speech, image and video. Multimedia technology today allows the user to manipulate content in ways not possible in the past.
  English
 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

  Language is both the main medium of human communication and the main instrument for creating content, representing knowledge, describing and interpreting data and information. The ability to manage and process the huge volumes of content, data and information flowing around our digital universe in one or more languages, renders language technology a key enabling technology.

  Greek
 • Τεχνολογίες Πολιτιστικής Κληρονομιάς

  Τα τελευταία 5 χρόνια το ΙΕΛ έχει ολοκληρώσει μια σειρά από έργα με αντικείμενο την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για ψηφιακές βιβλιοθήκες και αρχεία. Η δραστηριότητα αυτή ήταν μέρος μιας ευρύτερης εθνικής προσπάθειας με στόχο την ψηφιοποίηση και τη διάθεση σημαντικού όγκου ελληνικού πολιτιστικού περιεχομένου. Το ΙΕΛ απέκτησε εμπειρία σε όλα τα στάδια ψηφιοποίησης, δηλ.
  Greek
 • Τεχνολογία Φωνής & Μουσικής

  Η επεξεργασία του προφορικού λόγου θεωρείται ως ένας από τους βασικότερους τεχνολογικούς τομείς έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της γλωσσικής επεξεργασίας και της επεξεργασίας σήματος. Η αναγνώριση, διαχείριση, επεξεργασία και παραγωγή προφορικού λόγου, αποτελεί μια απαιτητική ερευνητική περιοχή και απαραίτητη συνιστώσα στην επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής, με σημαντικές εφαρμογές. Ενεργά ερευνητικά πεδία στην περιοχή αποτελούν η αναγνώριση, η σύνθεση και η κωδικοποίηση των σημάτων φωνής.
  Greek
 • Τεχνολογίες Νοηματικής Γλώσσας

  Οι νοηματικές γλώσσες (ΝΓ) αποτελούν αυτόνομα συστήματα φυσικών γλωσσών, των οποίων το λεξιλόγιο, η μορφολογία και η σύνταξη, παίρνουν υπόσταση και λειτουργούν στον τρισδιάστατο χώρο, όπου δηλώνονται όλες οι γραμματικές σχέσεις, τόσο στο επίπεδο της παραγωγικής και κλιτικής μορφολογίας, όσο και στα επίπεδα των συντακτικών δομών και της δήλωσης σημασιολογικών χαρακτηριστικών και σχέσεων.
  Greek
 • Sign Language Technologies

  In contrast to oral language, sign languages (SLs) are linguistic systems that are heavily based on iconicity to convey meaning. Within such a system, the sentence is uttered in three-dimensional space, where syntactic-semantic relations are expressed via a morpho-syntactic structuring, which is organised differently from orally articulated means.
  English
 • Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Μάθηση

  Η Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Μάθηση (Technology-Enhanced Learning - TEL) είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που διερευνά την εφαρμογή και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία.
   
  Greek
 • Technology-Enhanced Learning

  Technology-Enhanced Learning (TEL) is an interdisciplinary scientific field, which involves the search for and study of Information and Communication Technologies (ICT) applications in teaching and learning.
   
  English
 • Υποδομές Γλωσσικών Πόρων

  Η επικράτηση των σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων και τεχνικών μηχανικής μάθησης σε όλους σχεδόν τους τομείς γλωσσικής τεχνολογίας - από την αναγνώριση και σύνθεση φωνής μέχρι τη μηχανική μετάφραση και τις τεχνολογίες μετατροπής αδόμητης πληροφορίας από ετερογενείς πηγές (κείμενο ή πολυμέσα) σε δομημένη, με την χρήση προηγμένων εφαρμογών εξαγωγής πληροφορίας - καθιστά την ύπαρξη και διαθεσιμότητα κατάλληλων γλωσσικών πόρων ιδιαίτερα επιτακτική.
   
  Greek
 • Geoinformatics

  English
 • Ψηφιακή Επιμέλεια

  Rapidly increasing volumes of data from all fields of science, business and government, as well as educational, archival and cultural material, are directly produced in, or transformed into digital form, thus being a most important investment in both functional and economic terms. The value of these digital assets can grow considerably if new, or combined uses of them are technically enabled.

  Greek
 • Ευφυή συστήματα & Ρομποτική

  In the recent years there has been growing interest in industrial systems and in particular in robotic manipulators and mobile robot systems. As the cost of robots goes down and as robots become more compact, the number of industrial applications of robotic systems increases. Moreover, there is need to design industrial systems with intelligence, autonomous decision making capabilities, and self-diagnosing properties.

  Greek
 • Ενσωματωμένα Δικτυακά Συστήματα & Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

  While invisible in many cases, the presence of embedded systems is being spreading with a staggering pace during the last years, consuming the largest part of the world-wide production of microprocessors / microcontrollers.

  Greek
 • Συστήματα Παραγωγής & Επιχειρησιακή Διαλειτουργικότητα

  Market globalization and economic crisis have made more than clear the need to increase the competitiveness of the European and Greek industry and enterprise. An important factor towards this goal is to increase the level of enterprise interoperability, both inside the enterprise (intra-enterprise interoperability) as well as among enterprises (inter-enterprise interoperability). Focused research in this field is both a national and a European priority.

  Greek
 • Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα

  The department of Enterprise Information Systems of ISI conducts basic and applied research focusing on edge technologies for industrial operations and enterprise environments. Α significant dimension is the area of business administration for applications and solutions in production industry demanding management procedures, as for instance the electric power market, the natural gas market and in general the market of commodities and energy resources used by industry. At present the department’s focus is on the electric power market.

  Greek
 • Space Science & Engineering

  English
 • Environment

  English
 • Περιβάλλον

  Greek
 • Economics

  English
 • Οικονομία

  Greek
 • Pharma-Informatics

  English
 • Natural interaction & Embodied Communication

  The text below refers to both embodied language processing and communication based on the oral language and its communicational, nonverbal-modality constituents (gestures, facial expressions, paralanguage, etc.) as well as on the visual language (Sign Language) that by definition serves as embodied language that merits linguistic analysis, resources creation, annotation & maintenance, specific HCI applications in the framework of “Design for All” principles and assistive technologies as well as technological tools implementation to serve the areas of SL synthesis, SL recognition and SL

  English
 • Language Resources Infrastructure

  Contemporary methods for language technology research and development rely on the deployment of the appropriate resources. This paradigm spans almost all areas of language technology: from speech recognition and synthesis, to technologies for converting unstructured information (textual or multimedia) to structured by means of a range of information extraction technologies, and contemporary methods for machine translation technologies development.
   
  English
 • Cultural Heritage Technologies

  During the past 5 years ILSP has successfully carried out a significant number of projects related to the development of web-based applications for digital libraries and archives. This activity was well-integrated into a national effort that aimed at digitizing and making available the country’s enormous cultural content. ILSP acquired a hands-on experience of all the digitization stages, i.e.
  English
 • Learning Technologies

   

  English
 • Intelligent Systems and Multimedia

  The research agenda in Intelligent Systems and Multimedia at ILSP is on the development solutions and prototypes that successfully and intelligently integrate devices, data, information and media content, while placing people in the loop, in demanding everyday application settings. Such systems and solutions can make extensive use of computational intelligence, smart human - machine interfaces, algorithms for data processing and mining, media and content processing capabilities, as well as knowledge extraction and information management techniques.

  English
 • Speech and Music Technology

  Spoken language processing is considered as one of the most important technological areas of research and development in the field of human language technologies and signal processing. The recognition, processing and production of speech signal, is a challenging field of research and constitutes a major factor in human-machine interaction, offering many new and significant applications. Main fields of research in this domain are speech recognition, speech synthesis and speech coding.
  English
 • Natural Language Processing

  Language is both the main medium of human communication and the main instrument for creating content, representing knowledge, describing and interpreting data and information. The ability to manage and process the huge volumes of content, data and information flowing around our digital universe in one or more languages, renders language technology a key enabling technology.

  English
 • Big Data and Scalable Data Analytics

  Over the last decade, there has been a huge and rapidly increasing quantity of data from various sectors, produced at extremely high volumes and rates. The digitization of production processes has transformed organizations, independently of their size, into producers or consumers of big data. Previously isolated structured data silos are widely being available on the Web for advanced data management activities, such as processing, searching and querying, interlinking and integration.

  English
 • Geospatial Data Manageme

  Geospatial -and more generally, spatiotemporal- data are pervasive in many and diverse human activities, and thus have naturally been an active topic of research and application development for decades. In the recent years, the advances and widespread use of position tracking devices (especially GPS) and the increasing availability of crowd-sourced geospatial data on the Web has spawned new challenges and opportunities in this area. GPS positioning devices are becoming a commodity sensor platform with the emergence and popularity of smartphones and ubiquitous networking.

  English
 • Web Information Systems

  IMIS conducts basic and applied research on data management problems rising in Web applications and distributed computing in general. Focus is on four main areas: (a) Semantic Web, Linked Data, Data Web, (b) Open Data, (c) Data Evolution, Preservation, and Annotation, and (d) Privacy Preservation. Strong interest also exists in modeling and data management issues, heterogeneous data source integration problems, web services, and semistructured data storage and querying.

  Semantic & Data Web

  English
 • Digital Curation

  Rapidly increasing volumes of data from all fields of science, business and government, as well as educational, archival and cultural material, are directly produced in, or transformed into digital form, thus being a most important investment in both functional and economic terms. The value of these digital assets can grow considerably if new, or combined uses of them are technically enabled.

  English
 • Ασφάλεια & Προστασία Βιομηχανικών Συστημάτων

  Security is widely recognized as a mandatory property of every ICT system nowadays, either interacting with other systems, the environment, or the society. In fact, security and dependability are an underlying requirement for engineering systems that provide safety and privacy

  Greek
 • Enterprise Information Systems

  The department of Enterprise Information Systems of ISI conducts basic and applied research focusing on edge technologies for industrial operations and enterprise environments. Α significant dimension is the area of business administration for applications and solutions in production industry demanding management procedures, as for instance the electric power market, the natural gas market and in general the market of commodities and energy resources used by industry. At present the department’s focus is on the electric power market.

  English
 • Production Systems & Enterprise Interoperability

  Market globalization and economic crisis have made more than clear the need to increase the competitiveness of the European and Greek industry and enterprise. An important factor towards this goal is to increase the level of enterprise interoperability, both inside the enterprise (intra-enterprise interoperability) as well as among enterprises (inter-enterprise interoperability). Focused research in this field is both a national and a European priority.

  English
 • Networked Embedded Systems & Real-Time Systems

  While invisible in many cases, the presence of embedded systems is being spreading with a staggering pace during the last years, consuming the largest part of the world-wide production of microprocessors / microcontrollers.

  English
 • Intelligent Systems and Robotics

  In the recent years there has been growing interest in industrial systems and in particular in robotic manipulators and mobile robot systems. As the cost of robots goes down and as robots become more compact, the number of industrial applications of robotic systems increases. Moreover, there is need to design industrial systems with intelligence, autonomous decision making capabilities, and self-diagnosing properties.

  English