Αποτελέσματα αξιολόγησης για 1 σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» με (κωδ. ΟΠΣ  ΤΑ 5154714) της ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» (κωδ. Δράσης 16618), ΕΣΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.0, και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό GD.332.ARCHI2-0622 και ΑΔΑ: Ρ7ΥΑ469ΗΞΩ-Α65 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (332η Συνεδρία, 30-06-2022) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ARCH_dm
1
Υποψήφιος/α 1
9407/14.07.2022
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ARCH_dm
2
Υποψήφιος/α 2
9407/14.07.2022
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ARCH_dm
3
Υποψήφιος/α 3
9422/14.07.2022
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
 
 
Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχαν οι εμπρόθεσμοι υποβληθέντες φάκελοι και τον εξέλαβε ως έγκυρους.
 
Ακολούθως, η Επιτροπή, με βάση τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι υποψήφιοι, κατήρτισε πίνακα, όπου αποτυπώνονται τα πραγματικά προσόντα των υποψηφίων και η συμβατότητα των προσόντων αυτών με τα απαραίτητα και με τα επιθυμητά προσόντα του έργου, τα οποία όριζε και η Πρόσκληση.
 
Με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής, προκρίνονται οι υποψήφιοι συνεργάτες που αθροιστικά διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα, έχουν συγκεντρώσει τη συγκριτικά μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία για τα επιθυμητά προσόντα.
 
Σε συνέχεια αυτού, η επιτροπή αξιολόγησης κηρύττει άγονη την εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων δεν καλύπτει τη ζητούμενη εμπειρία για την ανωτέρω θέση  και θα επαναπροκηρυχθεί.
 
Αθήνα 01/09/2022
Καθηγ. Ιωάννης Εμίρης
Γενικός Διευθυντής Ε.Κ. «Αθηνά»

 

Ινστ./Μον.:
ARCHIMEDES
Δημοσίευση:
01-09-2022
Λήξη:
01-09-2022
Κωδικός:
GD.332.ARCHI2-0622
Πρόσκληση:
'Εργο:
«Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους»