ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «Αθηνά»

(ΙΝΒΙΣ / ΕΚ «Αθηνά») 

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΙΝΒΙΣ / ΕΚ «Αθηνά») λαμβάνοντας υπόψη :

 1. τις διατάξεις του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α’/2014), όπως έχουν τροποποιηθεί με τον Ν. 4386/2016 και ισχύουν,
 2. τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄/1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»,
 3. τις  διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει,
 4. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό» για τον έλεγχο των δαπανών,
 5. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/ Α /2016) περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες,
 6. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27/4/2016,
 7. Το ΠΔ 145/2003, «Σύσταση και λειτουργία του Ε.Κ. «Αθηνά» (ΦΕΚ 121/Α/2003), όπως ισχύει,
 8. τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ. «Αθηνά», όπως ισχύει,
 9. την Υπουργική απόφαση υπ. αρ. 134664 (ΦΕΚ 695/4.3.2020) περί «Λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» για τη διαχείριση των διαδικασιών πρόσληψης και προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές επιτροπές»,
 10.  την από 03-06-2021 απόφαση της 298ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά» περί προκήρυξης της εν λόγω θέσης

προκηρύσσει:

(I)  μία (1) θέση Ερευνητή Γ΄ με γνωστικό αντικείμενο «Ασφαλή και Ευφυή Κυβερνοφυσικά Συστήματα»

 1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:

α) Να είναι επιστήμονες που να έχουν προσόντα ερευνητή Γ’ βαθμίδας όπως ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014, όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16  του Ν. 4386/2016

β) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο και συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό είτε του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, είτε του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είτε του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε ισοδύναμου του εξωτερικού

δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή θέση σε δικαστική συμπαράσταση

ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

2.   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/) αίτηση υποψηφιότητας μέχρι τις 30-07-2021.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική γλώσσα)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών
 • Διδακτορική Διατριβή
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ως εξής:

α. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από ελληνικό δημόσιο φορέα ή

β. απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση Ν.4250/2014 ή

γ. ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί και μεταφραστεί νομίμως.

Τέλος εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ή εναλλακτικά κατά τον διορισμό.

 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Προκειμένου για πολίτες κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (μόνο από άρρενες υποψήφιους) ότι κατά το χρόνο πρόσληψής τους έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
 • Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πιστοποιητικό είτε του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, είτε του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είτε του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε ισοδύναμου του εξωτερικού.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης.

Η μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης υποψηφιότητας και των απαιτούμενων από την Προκήρυξη δικαιολογητικών, συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ (σε περίπτωση άρρενος υποψηφίου), θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Ε.Κ «Αθηνά», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: dpo@athena-innovation.gr .

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες των ΙΝΒΙΣ, ΕΚ «Αθηνά» (www.isi.gr και www.athenarc.gr) και στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ. Περίληψη αυτής θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες «Πελοπόννησος», «Τα Νέα», «Μακεδονία» και «Η Καθημερινή».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας & Προσωπικού του ΙΝ.ΒΙ.Σ / Ε.Κ. «Αθηνά» στα: Τηλ.: +30 2610 910301, +30 2610 910302, email: kokkali@isi.gr

             

Αθανάσιος Καλογεράς

Αναπληρωτής Διευθυντής

ΙΝΒΙΣ/ ΕΚ «Αθηνά»

Ινστ./Μον.:
ΙΝΒΙΣ
Δημοσίευση:
11-06-2021
Λήξη:
30-07-2021