Η Μονάδα Αειφόρου Ανάπτυξης (2Α) συμμετέχει στην έρευνα αιχμής για να επιτρέψει τη μετάβαση στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα, μέσω της εφαρμογής της Ατζέντας 2030 (17 SDG) των Ηνωμένων Εθνών, της Συμφωνίας του Παρισιού και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η μονάδα επικεντρώνεται στην διεπιστημονική έρευνα συστημάτων και στην παροχή καινοτόμων λύσεων για τη μετάβαση σε ένα πράσινο, ψηφιακό, βασισμένο στην εργασία και δίκαιο μέλλον. Οι εργασίες της μεγάλης διεπιστημονικής ομάδας της επικεντρώνονται στις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ έρευνας και καινοτομίας, οικονομίας, κοινωνίας, περιβάλλοντος, χάραξης πολιτικής και πολιτικής. Οι θεματικές προτεραιότητες της ενότητας είναι: Μείωση και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, Αειφόρος μπλε ανάπτυξη, Νερό-Τροφή-Ενέργεια Nexus, Κυκλική οικονομία, Βιώσιμη χρηματοδότηση και επιτάχυνση καινοτομίας.