Μείωση και προσαρμογή της κλιματική αλλαγή
Η απόκριση στην αλλαγή του κλίματος περιλαμβάνει μια διττή προσέγγιση: μείωση και προσαρμογή. Η μείωση, στοχεύει στη μείωση των εκπομπών και στη σταθεροποίηση των επιπέδων των αερίων θερμοκηπίου που παγιδεύουν τη θερμότητα στην ατμόσφαιρα, ενώ η προσαρμογή επιδιώκει να μειώσει την ευπάθειά μας στις επιβλαβείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η 2Α στοχεύει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της κλιματικής αλλαγής και εργάζεται για την επίτευξη συστημάτων διαχείρισης φυσικών πόρων που είναι προσαρμοστικά και ανθεκτικά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η 2Α παρέχει στρατηγικές συμβουλές πολιτικής, καινοτόμες λύσεις και συμβουλές για καινοτόμες προσεγγίσεις για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση και διαχείριση γης, νερού και ενέργειας, ως απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.
 
Αειφόρος μπλε ανάπτυξη
Με το 70% της επιφάνειας της γης να καλύπτεται από νερό, η 2Α κοιτάζει τις θάλασσες και τους ωκεανούς για λύσεις στις πιο πιεστικές αναπτυξιακές προκλήσεις. Από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, έως τις μεταφορές και την παραγωγή ενέργειας, το θαλάσσιο περιβάλλον παραμένει ο κύριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Η μπλε οικονομία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και γίνεται γρήγορα προτεραιότητα πολιτικής σε ολόκληρη την ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η 2Α κινητοποιεί βασικούς παράγοντες του κλάδου, συνεργαζόμενοι για να διερευνήσουν καινοτόμες λύσεις και μεταβάσεις προς ένα βιώσιμο μέλλον για τον τομέα.
 
Νερό-Τροφή-Ενέργεια Nexus
Το νερό είναι ένας κρίσιμος πόρος. Απαραίτητος  για τη διατήρηση της ζωής στη γη και στο επίκεντρο σχεδόν όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων. Καθώς το νερό είναι απαραίτητο όχι μόνο για οικιακή χρήση, αλλά και για παραγωγή ενέργειας μέσω παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας καθώς και άρδευσης στον γεωργικό τομέα, η αποτελεσματική κατανομή του νερού είναι ένα ζήτημα μεγάλης σημασίας. Η 2Α υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση για την εξέταση της συμβολής του νερού, της ενέργειας και των τροφίμων, παρέχοντας μεθοδολογίες και εργαλεία για την υποστήριξη των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να διαχειρίζονται αειφόρα τους υδάτινους πόρους.
 
Κυκλική οικονομία
Η Κυκλική Οικονομία μπορεί να οριστεί ως ένα οικονομικό σύστημα που αντικαθιστά την έννοια «τέλος του κύκλου ζωής» με τη μείωση, εναλλακτική επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών στις διαδικασίες παραγωγής / διανομής και κατανάλωσης. Λειτουργεί σε μικροοικονομικό επίπεδο (προϊόντα, εταιρείες, καταναλωτές), σε μεσοοικονομικό επίπεδο (οικο-βιομηχανικά πάρκα) και σε μακροοικονομικό επίπεδο (πόλη, περιοχή, έθνος και όχι μόνο), με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργώντας ταυτόχρονα περιβαλλοντική ποιότητα, οικονομική ευημερία και κοινωνική ισότητα, προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Η 2Α στοχεύει στην προώθηση κυκλικών και βιώσιμων πρακτικών και στην ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας σε όλους τους τομείς πολιτικής και επιχειρηματικούς τομείς.
 
Βιώσιμη χρηματοδότηση
Πράσινες επενδύσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις, οικολογικές σχέσεις, χρηματοδότηση του κλίματος και επενδυτικές επιπτώσεις · Η 2Α παρέχει μια ποικιλία τρόπων για να υποστηρίξει τους χρηματοδότες προκειμένου να αξιοποιήσει τη χρηματοδότηση για βιώσιμες αλλαγές. Η 2Α παρέχει στρατηγική καθοδήγηση και βοήθεια για την εκτίμηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την ανάπτυξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών δεικτών και δεικτών διακυβέρνησης και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Η 2Α συνεργάζεται επίσης με τους φορείς χάραξης πολιτικής για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου πολιτικών όπως η Ευρωπαϊκή Νέα Πράσινη Συμφωνία, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι χρηματοοικονομικές ροές προς την επίτευξη μιας μετάβασης χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
 
Έρευνα Εμπορευματοποίησης και Επιτάχυνση Καινοτομίας
Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ έρευνας και επιχειρήσεων, η 2Α εργάζεται για την ανάπτυξη, τον εντοπισμό και την εμπορευματοποίηση βιώσιμων ευκαιριών στην αλλαγή του κλίματος και στις καινοτομίες αειφόρου ανάπτυξης. Με βάση ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, η 2Α συνεργάζεται με τα πιο λαμπρά μυαλά σε ένα οικοσύστημα όπου οι πολλά υποσχόμενες ιδέες μπορούν να διαμορφωθούν και να υλοποιηθούν σε πραγματικές λύσεις. Η 2Α συγκεντρώνει ερευνητές, καινοτόμους, νεοσύστατες επιχειρήσεις, χρηματοδότες, επενδυτές, θερμοκοιτίδες και επιχειρηματίες, προκειμένου να διερευνήσει καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα για να μετατρέψει τις τελευταίες τεχνολογίες σε πολυάριθμες αναπτυξιακές προκλήσεις, σε εμπορικά βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.