Με κινητήριο δύναμη το όραμα για την εδραίωση του brand name “Innovation Designed in Greece”, το Corallia ως μονάδα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, έχει αναλάβει από το 2005 πολλαπλές πρωτοβουλίες με στόχο να εδραιωθεί στη χώρα μας ένα οργανωμένο περιβάλλον που θα επιτρέπει στις επιστήμες, στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα να ανθίσουν και πάλι.
 
Μέσα από στοχευμένες δράσεις ολοκληρωμένων οικοσυστημάτων καινοτομίας όπως Clusters, Θερμοκοιτίδες και Προγράμματα Επιχειρηματικότητας, όλοι εμείς στο Corallia έχουμε συμβάλλει και εξακολουθούμε να συμβάλλουμε ενεργά στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας.