Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - Χορήγηση Υποτροφιών

 

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη είκοσι (20) υποτροφιών

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» με (κωδ. ΟΠΣ  ΤΑ 5154714) της ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» (κωδ. Δράσης 16618), ΕΣΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.0, και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό GD.374. ARCHI-YP-1023 και ΑΔΑ: Ψ6ΠΖ469ΗΞΩ-ΙΨΜ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη υποτροφιών, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά (332η Συνεδρία, 30-06-2022) Επιτροπή Αξιολόγησης, παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1

Υποψήφιος/α 1

23208- 13/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

2

Υποψήφιος/α 2

23679-22/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

3

Υποψήφιος/α 3

23702-22/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

4

Υποψήφιος/α 4

23799 – 23/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

5

Υποψήφιος/α 5

23865-24/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

6

Υποψήφιος/α 6

23925 – 27/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

7

Υποψήφιος/α 7

23927- 27/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

8

Υποψήφιος/α 8

24011-28/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

9

Υποψήφιος/α 9

24073-29/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

10

Υποψήφιος/α 10

24074-29/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

11

Υποψήφιος/α 11

24104 -29/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

12

Υποψήφιος/α 12

24108 - 29/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

13

Υποψήφιος/α 13

24191 – 30/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

14

Υποψήφιος/α 14

24196-30/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

15

Υποψήφιος/α 15

24197 - 30/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

16

Υποψήφιος/α 16

24198 -30/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

17

Υποψήφιος/α 17

24222-30/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

18

Υποψήφιος/α 18

24231 - 30/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

19

Υποψήφιος/α 19

24234 30/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

20

Υποψήφιος/α 20

24256 - 30/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

21

Υποψήφιος/α 21

24271 -30/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

22

Υποψήφιος/α 22

24355-30/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

23

Υποψήφιος/α 23

24362-30/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

24

Υποψήφιος/α 24

23920 -27/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

25

Υποψήφιος/α 25

23921-27/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

26

Υποψήφιος/α 26

24233 - 30/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

27

Υποψήφιος/α 27

24232 - 30/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

28

Υποψήφιος/α 28

24223 -30/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

29

Υποψήφιος/α 29

24192-30/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

30

Υποψήφιος/α 30

24229 - 30/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

31

Υποψήφιος/α 31

24193 -30/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

32

Υποψήφιος/α 32

24228 - 30/11/2023

ΕΓΚΥΡΟΣ

 

 

Η Επιτροπή έπειτα από την εισήγηση του Υπεύθυνου της Μονάδας εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (τίτλους σπουδών, βεβαίωση φοίτησης σε σχολή αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. /Α Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, βιογραφικό σημείωμα, έκθεση σκοπιμότητας μιας έως δυο σελίδων,  συστατικές επιστολές) που περιείχαν οι τριάντα δύο (32) εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τα εξέλαβε ως έγκυρα.

 

Οι παρακάτω υποψηφιότητες δεν προτάθηκαν για την χορήγηση υποτροφίας για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης και με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, οι κάτωθι υποψηφιότητες  δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

 

Μη αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

Υποψηφιότητες

Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας

ARCHI-ΥP-1023

3

Υποψήφιοτητα 3

Ο φάκελος της αίτησής του συνεκτιμήθηκε με τους φακέλους όλων των υποψηφίων που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το ίδιο αντικείμενο και κατά τη διαδικασία αυτή προέκυψαν υποψήφιοι των οποίων το ακαδημαϊκό προφίλ ταίριαζε πολύ περισσότερο με το προκηρυχθέν αντικείμενο.

ARCHI-ΥP-1023

5

Υποψήφιοτητα 5

 Δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει επαρκή αριθμό μαθήματων συναφών με το αντικείμενο της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Επιστήμης Δεδομένων με βάση την αναλυτική του βαθμολογία.

ARCHI-ΥP-1023

7

Υποψήφιοτητα 7

Τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει δεν αποτελούν σημαντικό γνωστικό και θεωρητικό υπόβαθρο για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του προγράμματος.

ARCHI-ΥP-1023

10

Υποψήφιοτητα 10

Ο φάκελος της υποψηφιότητας του συνεκτιμήθηκε με τους φακέλους όλων των υποψηφίων που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το ίδιο αντικείμενο και κατά τη διαδικασία αυτή προέκυψαν υποψήφιοι των οποίων το ακαδημαϊκό προφίλ ταίριαζε πολύ περισσότερο με το προκηρυχθέν αντικείμενο.

ARCHI-ΥP-1023

11

Υποψήφιοτητα 11

Το θεωρητικό και γνωστικό υπόβαθρό του δεν επαρκεί για να υποστηρίξει τα θέματα που είχε επιλέξει με την αίτησή του (Prophet Inequalities over time and applications to time evolving combinational optimization & Deep unfolding Networks for inverse problems.

ARCHI-ΥP-1023

15

Υποψήφιοτητα 15

Το ακαδημαϊκό της προφίλ δεν ταιριάζει καθόλου με το αντικείμενο “continual/lifelong visual learning” το οποίο απαιτεί γνώσεις μηχανικής μάθησης, χρήσης νευρωνικών δικτύων και ανάλυσης εικόνων/υπολογιστικής όρασης.

ARCHI-ΥP-1023

16

Υποψήφιοτητα 16

Δεν έχει το αντίστοιχο γνωστικό και θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για να ανταπεξέλθει στο Deep unfolding networks for inverse problems ή στο Counterfactual Explanations for Classification

ARCHI-ΥP-1023

17

Υποψήφιοτητα 17

Δεν έχει το γνωστικό και θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για να ανταπεξέλθει στις περιοχές του Deep unfolding networks for inverse problems και του Counterfactual Explanations for Classification Problems.

ARCHI-ΥP-1023

18

Υποψήφιοτητα 18

Δεν έχει το γνωστικό και θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για να ανταπεξέλθει στις περιοχές του Deep unfolding networks for inverse problems και του Counterfactual Explanations for Classification Problems..

ARCHI-ΥP-1023

20

Υποψήφιοτητα 20

Δεν  κατέχει το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του προγράμματος.

ARCHI-ΥP-1023

21

Υποψήφιοτητα 21

Υπάρχει άλλη υποψηφιότητα που υπερτερεί του υποψηφίου, ειδικά σε σχέση με τον μέσο όρο στα σχετικά προπτυχιακά μαθήματα

ARCHI-ΥP-1023

29

Υποψήφιοτητα 29

Προκρίθηκε άλλη υποψηφιότητα  έναντι αυτής , γιατί η ερευνητική εμπειρία, το γνωστικό υπόβαθρο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της άλλης υποψηφιότητας ταιριάζουν πολύ καλύτερα με το αντικείμενο της θέσης σε σχέση αυτά του υποψηφίου.

 

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των επιθυμητών προσόντων, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις είκοσι  (20) εμπρόθεσμες υποψηφιότητες που πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων, ως εξής:

 

 

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Α/Α

Κωδικός προς ανάθεση έργου

Υποψηφιότητα

Συνολικός Βαθμός

1

YP-1023

23208- 13/11/2023

40 Μόρια

2

YP-1023

23679-22/11/2023

45 Μόρια

4

YP-1023

23799 – 23/11/2023

40 Μόρια

6

YP-1023

23925 – 27/11/2023

50 Μόρια

8

YP-1023

24011-28/11/2023

53 Μόρια

9

YP-1023

24073-29/11/2023

65 Μόρια

12

YP-1023

24108 - 29/11/2023

45 Μόρια

13

YP-1023

24191 – 30/11/2023

42 Μόρια

14

YP-1023

24196-30/11/2023

45 Μόρια

19

YP-1023

24234 30/11/2023

45 Μόρια

22

YP-1023

24355-30/11/2023

65 Μόρια

23

YP-1023

24362-30/11/2023

65 Μόρια

24

YP-1023

23920 -27/11/2023

40 Μόρια

25

YP-1023

23921-27/11/2023

47 Μόρια

26

YP-1023

24233 - 30/11/2023

50 Μόρια

27

YP-1023

24232 - 30/11/2023

40 Μόρια

28

YP-1023

24223 -30/11/2023

40 Μόρια

30

YP-1023

24229 - 30/11/2023

42 Μόρια

31

YP-1023

24193 -30/11/2023

65 Μόρια

32

YP-1023

24228 - 30/11/2023

65 Μόρια

 

 

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 11/01/2024 381η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Εμίρης

 

 

Γενικός Διευθυντης Ε.Κ. «Αθηνά»

 

 

 

 

 

Ινστ./Μον.:
ARCHIMEDES
Δημοσίευση:
08-02-2024
Λήξη:
08-02-2024
Κωδικός:
GD.374. ARCHI-YP-1023
'Εργο:
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ