Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύσταση του ΕΣΙ ΙΝΒΙΣ 2022

Σύσταση και λειτουργία Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΣΙ)

του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων / Ε.Κ."Αθηνά"
 

Πίνακας αποδεκτών: Τακτικό ερευνητικό προσωπικό ΙΝΒΙΣ/ΕΚ "Αθηνά", Συνεργαζόμενοι Καθηγητές ΙΝΒΙΣ/ΕΚ "Αθηνά" που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις σύμφωνα με το αρ. 17 παρ. 4α του Ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε με το αρ. 15 παρ. 2 του Ν. 4386/2016, Ερευνητές/ΕΛΕ οποιασδήποτε βαθμίδας και επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του ΙΝΒΙΣ/ΕΚ «Αθηνά» με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

ΈΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
  • Το νόμο Ν. 4310/2014, άρθρο 17, "Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου − Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτων", όπως τροποποιήθηκε από το νόμο Ν. 4386/2016, άρθρο 15, και ισχύει
  • Την από 25-07-2016 σχετική απόφαση της 160ης συνεδρίας του Δ.Σ. του Ε.Κ."Αθηνά" όπου εξειδικεύτηκαν οι διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας των ΕΣΙ του Κέντρου και προσδιορίστηκε η διαδικασία διεξαγωγής της εκλογής των μελών τους.
  • Την από 25-10-2022 σχετική απόφαση της 340ης συνεδρίας Δ.Σ. του Ε.Κ."Αθηνά" με την έγκριση πινάκων εκλέξιμων ερευνητών και συνεργαζόμενων μελών ΔΕΠ
 
Καλούνται:
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητες:
(α) για τις θέσεις των μελών του ΕΣΙ, (β) για την Εφορευτική Επιτροπή (ΕΕ) και (γ) για τη θέση αιρετού εκπροσώπου επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού.
Υποψήφιοι για τις πέντε (5) θέσεις των Μελών του ΕΣΙ έχουν όλοι όσοι μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών έχουν την ιδιότητα Ερευνητή ή ΕΛΕ, Α’ ή Β΄ βαθμίδας του οικείου Ινστιτούτου, καθώς οι συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας οι οποίοι ήταν επιστημονικοί υπεύθυνοι ή αναπληρωτές επιστημονικοί υπεύθυνοι ή έχουν συμβληθεί με συμβάσεις συνεργασίας σε έργα του Ινστιτούτου για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών αθροιστικά και για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες κατά την τελευταία τριετία.
Υποψήφιοι για τις τέσσερις (4) θέσεις της Εφορευτικής Επιτροπής μπορεί να είναι οι έχοντες, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, την ιδιότητα Ερευνητή/ΕΛΕ οποιασδήποτε βαθμίδας του ΕΚ «Αθηνά» ή την ιδιότητα του επιστημονικού, τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή να είναι συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Τα μέλη της ΕΕ δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για μέλη του ΕΣΙ.
Υποψήφιοι για τη μία (1) θέση αιρετού εκπροσώπου επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού έχουν όλα τα μέλη του επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του οικείου Ινστιτούτου τα οποία μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με το ΙΝΒΙΣ/ΕΚ «Αθηνά».
Ερευνητές/ΕΛΕ ή συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ που απουσιάζουν με άδεια άνευ αποδοχών ή σε ερευνητική άδεια ή γενικώς δεν είναι εν ενεργεία, δεν μπορούν να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι.

Ως προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των μελών του ΕΣΙ και της ΕΕ ορίζεται η Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022, ώρα 12:00. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kokkali@athenarc.gr ; kokkali@isi.gr με κοινοποίηση στη διεύθυνση director@isi.gr.
Ακολούθως, την ίδια ημέρα (21 Νοεμβρίου 2022) στις 14:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της ΕΕ (τριών μελών κι ενός αναπληρωματικού) μεταξύ όσων δεν έχουν θέσει υποψηφιότητα.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο αναγκαίος αριθμός υποψηφιοτήτων για τη σύσταση της ΕΕ υπολείπεται των απαιτούμενων, η ΕΕ θα συμπληρωθεί με απόφαση Διευθυντή με στέλεχος του Ε.Κ. "Αθηνά" ή συνεργαζόμενο καθηγητή ΑΕΙ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΕΕ θα παραλάβει τον κατάλογο του Εκλογικού Σώματος και τον κατάλογο των υποψήφιων μελών του ΕΣΙ, και θα αναλάβει τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής των μελών του ΕΣΙ.
 
 

Ινστ./Μον.:
ΙΝΒΙΣ
Δημοσίευση:
15-11-2022
Λήξη:
21-11-2022