Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ)

Νέα προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, 18:00
Αθήνα, 11/03/2020
Αριθμ. Πρωτ.721
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συγκρότηση
Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) στο ΕΚ Αθηνά
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: GD. PROS.EHDE.289.0321

Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά καλεί τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, όπως καταθέσουν τις προτάσεις υποψηφιότητας για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση της πενταμελούς Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 28 του ν. 4521/2018.
 
Α. Σκοπός και λειτουργία της ΕΗΔΕ
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) αποτελείται από πέντε (5) μέλη και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά αυτών, μεταξύ των οποίων ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.
Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 28 του ν. 4521/2018, τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΗΔΕ, που θα συμπεριληφθεί στον Οδηγό Χρηματοδότησης, και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚ Αθηνά.
Σκοπός της ως άνω Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εξέταση κάθε ερευνητικού έργου που θα διενεργηθεί από το ΕΚ Αθηνά και του οποίου το φυσικό αντικείμενο σχετίζεται με ζητήματα ηθικής, βιοηθικής και δεοντολογίας. Ο ακριβής προσδιορισμός των ερευνητικών έργων ή προγραμμάτων που θα εξετάζονται από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΚ Αθηνά θα οριστούν με σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά. 
Αντικείμενο της Επιτροπής είναι να ελέγχει εάν τα ερευνητικά έργα που θα διεξάγονται από το ΕΚ Αθηνά είναι σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής, βιοηθικής, δεοντολογίας, αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής, αλλά και ότι αυτά θα εκτελούνται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Η Επιτροπή θα αξιολογεί τις προτάσεις των ερευνητικών έργων και θα εισηγείται θετικά προς το ΔΣ του ΕΚ Αθηνά, εφόσον τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και οι αρχές ηθικής, βιοηθικής και δεοντολογίας. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι για οιονδήποτε λόγο δεν τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή οι αρχές ηθικής, βιοηθικής και δεοντολογίας οφείλει να προβεί σε συστάσεις προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, προκειμένου να θεραπευτούν τα ζητήματα που σχετίζονται με τη μη θετική εισήγηση της πρότασης. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, αφού λάβει υπόψη του τις συστάσεις της Επιτροπής, υποβάλλει εκ νέου την πρόταση έχοντας κάνει τις απαραίτητες βελτιώσεις ή προσθήκες ή μεταβολές, θεραπεύοντας αυτή από τυχόν ζητήματα που προσέκρουαν στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή τις γενικώς παραδεδεγμένες αρχές ηθικής, βιοηθικής και δεοντολογίας. Η Επιτροπή επανεξετάζει την πρόταση σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και, εφόσον αυτή έχει θεραπευτεί και πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, εισηγείται θετικά προς του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά.
 
Β. Σύνθεση της ΕΗΔΕ
 
Τα μέλη της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας είναι επιστήμονες με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής-βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η ΕΗΔΕ θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη, μαζί με τους αναπληρωματικούς αυτών, τα οποία προέρχονται από μέλη του Κέντρου, ενώ τα δύο (2) μέλη προέρχονται από πρόσωπα εκτός του Κέντρου. Ένα (1) τουλάχιστον μέλος πρέπει να έχει ειδίκευση στην ηθική-βιοηθική.
 
Τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή θα πρέπει να έχουν εμπειρία σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας και εξειδίκευση σε ένα από τους παρακάτω τομείς:
 • Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήμες
 • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
 • Θέματα Δικαίου - Νομική Επιστήμη
 • Θετικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού
 • Οικονομικές Επιστήμες
 • Ηθική και Βιοηθική
 • Ψυχολογία - Επιστήμες της Αγωγής
Γ. Προσόντα μελών της ΕΗΔΕ
Για μέλος της ΕΗΔΕ (τακτικό και αναπληρωματικό) δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα οιοσδήποτε φυσικό πρόσωπο που ανήκει σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) Ερευνητές ή Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες, β) Μέλη ΔΕΠ, γ) καταξιωμένοι επιστήμονες ή επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, οι οποίοι θα είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα ως άνω γνωστικά αντικείμενα και να διαθέτουν εκτενές συγγραφικό έργο σχετικό με αυτό, ενώ θα συνεκτιμηθεί συμμετοχή σε αντίστοιχες επιτροπές δεοντολογίας έρευνας κατά το παρελθόν ή σε διδασκαλία αντίστοιχων μαθημάτων μεθοδολογίας έρευνας.
 
Δ. Συνεδριάσεις - Θητεία της ΕΗΔΕ - Υποχρεώσεις των μελών της
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΚ Αθηνά θα συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της ή μετά από αίτημα του Προέδρου του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά.
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως όταν παρίστανται τα τρία (3) μέλη της, εκ των οποίων ένα είναι υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της και ένα μέλος από εκείνα που προέρχονται εκτός του ΕΚ Αθηνά. Η λήψη της απόφασης γίνεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Τα μέλη της ΕΗΔΕ (τακτικά και αναπληρωματικά) δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλου είδους αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της εν λόγω Επιτροπής.
Τα μέλη της ΕΗΔΕ έχουν την υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας για τις προτάσεις των ερευνητικών έργων που θα αξιολογούν. Επίσης, τα μέλη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει να είναι αντικειμενικά και αμερόληπτα.
Η θητεία των μελών της ΕΗΔΕ είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί άπαξ. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους, το αναπληρωματικό του καθίσταται αυτοδικαίως τακτικό και λαμβάνει τη θέση του παραιτηθέντος μέλους έως το τέλος της θητείας της ΕΗΔΕ. 
 
Ε. Αξιολόγηση των προτάσεων υποψηφιότητας
Οι προτάσεις υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων θα αξιολογηθούν από το ΔΣ του ΕΚ Αθηνά με γνώμονα τα ακόλουθα κριτήρια:
 • Κάλυψη ενός τουλάχιστον από τα γνωστικά αντικείμενα όπως αυτά εκτέθηκαν ανωτέρω
 • Εξειδίκευση σε ζητήματα έρευνας, ηθικής - βιοηθικής, δεοντολογίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων στην έρευνα κ.λπ
 •  Γνώσεις ή εξειδίκευση στο εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο σε ζητήματα που αφορούν στην ηθική - βιοηθική και τη δεοντολογία της έρευνας 
 • Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα που είχαν ως αντικείμενο τη λήψη αποφάσεων ή παροχή συμβουλευτικής γνώμης επί θεμάτων ηθικής - βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας
 • Κάθε πρόταση υποψηφιότητας θα αξιολογηθεί ως προς τα άνω κριτήρια τόσο μεμονωμένα όσο και συγκριτικά με τις υπόλοιπες, προκειμένου το ΔΣ του ΕΚ Αθηνά να επιλέξει ως μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας τον υποψήφιο που πληροί τα περισσότερα από τα ως άνω κριτήρια.
 • Κατά την επιλογή μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση της ΕΗΔΕ το ΔΣ θα μεριμνήσει ώστε να μέγιστη δυνατή κάλυψη των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων.
ΣΤ. Υποβολή υποψηφιότητας
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν πρόταση υποψηφιότητας σύμφωνα με το Παράρτημα Ι (επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης) με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα περιγράφεται η επιστημονική τους κατάρτιση, η εμπειρία τους σε θέματα έρευνας, ηθικής-βιοηθικής και δεοντολογίας, η εξειδίκευσή τους σε ένα ή περισσότερα από τα γνωστικά αντικείμενα που ζητούνται από την παρούσα πρόσκληση.
Ως συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν οτιδήποτε θεωρούν απαραίτητο για την αξιολόγησή τους και σχετίζεται με την ειδίκευση τους σε θέματα έρευνας, ηθικής-βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας (π.χ. δικαιολογητικά ή έγγραφα που θα αποδεικνύουν την εμπειρία ή εξειδίκευση αυτών σε ένα ή περισσότερα από τα γνωστικά αντικείμενα που ζητούνται από την παρούσα πρόσκληση και γενικότερα σε θέματα έρευνας, ηθικής-βιοηθικής και δεοντολογίας, αποφάσεις για τη συμμετοχή σε Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας κ.λπ.).
Η ιδιότητα του μέλους ΕΗΔΕ είναι ασυμβίβαστη με τις ιδιότητες του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚ Αθηνά και των Επιστημονικών Συμβουλίων του Κέντρου ή των Ινστιτούτων του.
 
Η δήλωση των υποψηφιοτήτων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ethics-sec@athenarc.gr το αργότερο έως τις 8-4-2021.
 
Ζ. Δημοσίευση της απόφασης συγκρότησης της ΕΗΔΕ
Η απόφαση του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά με θέμα την συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) θα δημοσιευτεί στη Διαύγεια και στις ιστοσελίδες του ΕΚ Αθηνά και των οικείων Ινστιτούτων.
                

Για το «Ε.Κ. Αθηνά»

Δρ. Βασίλης Κατσούρος,
Αντιπρόεδρος ΔΣ και εκτελών χρέη Γενικού Διευθυντή

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
12-03-2021
Λήξη:
21-04-2021
Συνοδευτικά αρχεία: