Πρόσκληση δύο (2) μελών και αναπληρωτών για την διαδικασία πλήρωσης θέσης Διευθυντή του ΙΝ.ΒΙ.Σ. (ΕΚ «Αθηνά»)

Πρόσκληση - Εκλογή δύο (2) μελών και των αναπληρωτών τους για την διαδικασία πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) του ΕΚ «Αθηνά»
 
Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί συνέχεια της με αριθμ. 107429/13-10-2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) του «ΑΘΗΝΑ» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Ε.Κ. «Αθηνά») και του άρθρου 16 παρ. 10 περ. β’ του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιηθείς ισχύει, και σύμφωνα με το οποίο « [...] β) Το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή του Ινστιτούτου, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη υποβολής των υποψηφιοτήτων για τη θέση Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ, εκλέγει δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους, τα οποία είναι ερευνητές Α` βαθμίδας του οικείου ερευνητικού κέντρου ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα και, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός αυτός, άλλου ερευνητικού κέντρου ή Ινστιτούτου της ημεδαπής αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου τους.» καθώς και με δεδομένο ότι ο αριθμός των Ερευνητών Α’ του ως άνω Ινστιτούτου (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) δεν επαρκεί για τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής Κρίσης της παρ. 9 του άρθρου 16.
 
Όποιοι Ερευνητές Α ́ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εκλογής δύο (2) μελών της επιτροπής κρίσης του διευθυντή του Ινστιτούτου και των αναπληρωτών τους, παρακαλούμε όπως το δηλώσουν έως την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021, με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση director@athenarc.gr.
 
Ως προς τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου, αναφέρουμε αυτήν ως τη «Διεξαγωγή έρευνας, ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων και παροχή υπηρεσιών στους τομείς α) αυτοματοποίησης βιομηχανικών διαδικασιών, β) ηλεκτρονικής και πληροφοριακών συστημάτων για την παραγωγική διαδικασία, γ) μεθόδων και τεχνολογιών παραγωγής και δ) διοίκησης και σχεδιασμού συστημάτων παραγωγής».
 
Για το ΕΚ «Αθηνά»
 
Καθηγ. Γιάννης Ιωαννίδης
Πρόεδρος ΔΣ και Γενικός Διευθυντής

Ινστ./Μον.:
ΙΝΒΙΣ
Δημοσίευση:
29-01-2021
Λήξη:
02-02-2021
Αρχείο: