Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Ερευνητών Β’ Ή Γ’ Βαθμίδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Β’ ή Γ’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΚΕΝΤΡΟ«ΑΘΗΝΑ»
 
Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/Ε.Κ."Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΙΝ.ΒΙ.Σ / Ε.Κ.«ΑΘΗΝΑ») λαμβάνοντας υπόψη:
 1. τις διατάξεις του Ν. 4310/14 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α’/2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 2. τις διατάξεις του Ν. 4386/16 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α’/2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:
 3. τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄/1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»,
 4. τις διατάξεις τις ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει,
 5. το ΠΔ 145/2003, «Σύσταση και λειτουργία του Ε.Κ. «Αθηνά» (ΦΕΚ 121/Α/2003), όπως ισχύει,
 6. τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ε.Κ. «Αθηνά» όπως ισχύει,
 7. τις αποφάσεις των 214/15-01-2019 και 220/27-03-2019 Συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.«ΑΘΗΝΑ».
Προκηρύσσει:
 1. μία (1) θέση Ερευνητή Β’ ή Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Ενσωματωμένων Συστημάτων και Δικτύων»
 2. μία (1) θέση Ερευνητή Β’ ή Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα και έλεγχος με έμφαση σε βιομηχανική παραγωγή ή ρομποτική ή συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας»
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:
α) Να είναι επιστήμονες που να έχουν προσόντα ερευνητή Β’ ή Γ’ βαθμίδας όπως ορίζονται στο άρθρο 16 του Ν. 4386/2016.
Για τη Γ` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.
Για τη Β` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να  έχει  προσφέρει  στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές.
Σημειώνεται ότι για κάθε βαθμίδα απαιτούνται και τα προσόντα όλων των προηγούμενων βαθμίδων.
 
β) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο και συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
 
 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπλέον να πληρούν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό είτε του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, είτε του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είτε του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε ισοδύναμου του εξωτερικού.
β) Να έχουν πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α' 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει τροποποιηθέν (βλ. Παράρτημα Ι στην παρούσα Προκήρυξη).
γ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
δ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές.
 
 1. Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  καταθέσουν  αυτοπροσώπως  ή  με  εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο  ή  να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σχετική  αίτηση  (βλ.  Παράρτημα  ΙΙ  στην  παρούσα  Προκήρυξη), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, στη Γραμματεία του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΙΝΒΙΣ / Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ»), Κτίριο ΕΠΠ, οδός Σταδίου, Πλατάνι, Ρίο, Τ.Κ. 26504, Πάτρα μέχρι τις 25-10-2019.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 
 1. Βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα), που θα περιέχει στοιχεία σχετικά με τις σπουδές τους και τη δράση τους, και ευρεία ανάλυση των επιστημονικών τους εργασιών και των ερευνητικών ενδιαφερόντων τους, καθώς και αντίτυπα των πρωτότυπων επιστημονικών δημοσιευμάτων τους.
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία σε περίπτωση διορισμού πρέπει να υποβληθούν επικυρωμένα. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από  ιδρύματα  της  αλλοδαπής,  οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ή εναλλακτικά κατά τον διορισμό.
 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. (Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος).
 4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (μόνο από άρρενες) ότι κατά το χρόνο πρόσληψής τους έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης.
 6. Τρεις (3) συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να υποβληθούν σφραγισμένες από τον υπογράφοντα ή να σταλούν απευθείας στη Γραμματεία του Ινστιτούτου. Δεκτές γίνονται επίσης και οι συστατικές επιστολές  οι οποίες θα αποσταλούν ηλεκτρονικά με ψηφιακή – πιστοποιημένη υπογραφή έως την 25η Οκτωβρίου 2019.
Πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’, (σε περίπτωση άρρενος υποψηφίου), θα ζητηθούν από την/ον επιτυχούσα/όντα κατά τον διορισμό.
 
Παρακαλούμε  τα  δικαιολογητικά από 1 έως 5να   αποσταλούν   και   σε   ηλεκτρονικήμορφή   (pdf). Τελευταία ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων (αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): 25-10-2019.
 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Το Ε.Κ «ΑΘΗΝΑ», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της προκήρυξης και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου για την κάλυψη της θέσης.
 
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό προσωπικό του Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ» είναι τα μόνα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό.
 
Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας  και στη  συνέχεια  διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του Ε.Κ «ΑΘΗΝΑ» ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.
 
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορά την παρούσα προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: dpo@athena-innovation.gr
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ.«ΑΘΗΝΑ» στα: Τηλ.: +302610910302, Fax.: +302610910303, email: info@isi.gr & Kokkali@isi.gr
 
Καθ. Δημήτριος Σερπάνος
Διευθυντής ΙΝ.ΒΙ.Σ/Ε.Κ.«ΑΘΗΝΑ»
 
 

Ινστ./Μον.:
ΙΝΒΙΣ
Δημοσίευση:
06-09-2019
Λήξη:
25-10-2019
Συνοδευτικά αρχεία: