Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου υποτρόφου

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου υποτρόφου
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.219.ΥΠ.GRE-0319 και ΑΔΑ: 96ΧΥ469ΗΞΩ-Ν7Ι Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποτροφία, η ορισθείσα με την από 21.01.2019 απόφαση της 215ης Συνεδρίας του ΔΣ Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
 
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΔΕΚΤΗ Ή ΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
-
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α
439/10-05-2019
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
 
Ο μοναδικός φάκελος υποψηφιότητας παρελήφθη εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχε ο εμπρόθεσμα υποβληθείς φάκελος και τον εξέλαβε ως έγκυρο.
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τη μοναδική υποψηφιότητα που πληροί τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα, και εισηγείται τη χορήγηση υποτροφίας στο/στην υποψήφιο/α.
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 22/05/2019 226η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :                                                   
  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Με δεδομένο ότι ο/η Υποψήφιος/α ήταν ο/η μοναδικός/η υποψήφιος/α και τελικός/η επιτυχόν/ούσα, δεν αναμένεται η άσκηση ένστασης κατά των αποτελεσμάτων. Οριστικοποιούνται τα ανωτέρω και θα υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας.
 
Αθήνα 22/05/2019
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Σταυρούλα Φωτείνεα

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
04-06-2019
Κωδικός:
ILSP.219.ΥΠ.GRE-0319
'Εργο:
«GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας»