Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ερευνητών Β' ή Γ' βαθμίδας του ΙΝ.ΒΙ.Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / ΙN.BI.Σ. – Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κτίριο ΕΠΠ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι Ρίου, Πάτρα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α. Κόκκαλη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2610 910301
FAX 2610 910303
ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ. kokkali@isi.gr
 
Πάτρα, 14-06-2018
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Β’ ή Γ’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Αθηνά»
 
Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/Ε.Κ."Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΙΝ.ΒΙ.Σ / Ε. Κ. «Αθηνά») λαμβάνοντας υπόψη :
 
 1. τις διατάξεις του Ν. 4310/14 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α’/2014)όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει,
 2. τις διατάξεις του Ν. 4386/16 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α’ /2016)όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει,
 3. τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄/1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»,
 4. τις  διατάξεις τις ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει,
 5. το ΠΔ 145/2003, «Σύσταση και λειτουργία του Ε.Κ. «Αθηνά» (ΦΕΚ 121/Α/2003), όπως ισχύει,
 6. τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ε.Κ. «Αθηνά» όπως ισχύει,
 7. την από 06.06.2018 απόφαση της 194ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
 
(I) μία (1) θέση Ερευνητή Β’ ή Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Μη γραμμικός και ευφυής έλεγχος για βιομηχανικά και κυβερνοφυσικά συστήματα»
 • Μη γραμμικός έλεγχος βιομηχανικών και κυβερνοφυσικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των κατανεμημένων συστημάτων (πχ, με προσεγγίσεις ολικής γραμμικοποίησης, τοπικής  γραμμικοποίησης ή/και ανάλυσης Lyapunov)
 • Στοχαστικοί εκτιμητές κατάστασης και μη παραμετρικοί εκτιμητές της άγνωστης δυναμικής για μη γραμμικά δυναμικά συστήματα
 • Διαγνωστική βλαβών για μη γραμμικά δυναμικά συστήματα (με στατιστικές τεχνικές στο πεδίο χρόνου ή/και με φασματικές τεχνικές στο πεδίο συχνότητας)
 • Εφαρμογές, όπως σε βιομηχανικά ρομποτικά συστήματα, αυτόνομα ρομποτικά οχήματα, συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος, δικτυακές υποδομές, βιοσυστήματα ή/και οικονομικά συστήματ
 
(II) μία (1) θέση Ερευνητή Β’ ή Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Ενσωματωμένα συστήματα με έμφαση στη συσχεδίαση υλικού-λογισμικού»
 • Μοντελοποίηση / ανάπτυξη αρχιτεκτονικών υλικού και υλοποίηση τους σε ενσωματωμένα συστήματα με τεχνολογίες προγραμματιζόμενης λογικής (FPGAs).
 • Συσχεδίαση Υλικού / Λογισμικού και ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων για εφαρμογές υψηλής απόδοσης και περιορισμένων πόρων υλικού.
 
1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:
 
α) Να είναι επιστήμονες που να έχουν προσόντα ερευνητή Β’ ή Γ’ βαθμίδας όπως ορίζονται στο άρθρο 16 του Ν. 4386/2016 .
β) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο και συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό είτε του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, είτε του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είτε του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε ισοδύναμου του εξωτερικού.
δ) Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α' 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει τροποποιηθέν( βλ. Παράρτημα Ι στην παρούσα Προκήρυξη).
ε) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
στ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές.
 
2. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σχετική αίτηση (βλ. Παράρτημα Ι στην παρούσα Προκήρυξη) η οποία επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, στην Γραμματεία του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων/Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ. «Αθηνά»), οδός Σταδίου, Πλατάνι Ρίου, Τ.Κ. 26504, Πάτρα, μέχρι τις 20-08-2018 μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 
 1. Αίτηση υποψηφιότητας (βλ. Παράρτημα ΙI), στην  οποία  ο/η  ενδιαφερόμενος/η  θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του/της και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
 2. Βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα), που  θα  περιέχει στοιχεία  σχετικά με τις σπουδές τους  και τη δράση τους, και ευρεία ανάλυση των επιστημονικών τους εργασιών  και των ερευνητικών ενδιαφερόντων καθώς και αντίτυπα των πρωτότυπων επιστημονικών δημοσιευμάτων.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία σε περίπτωση διορισμού πρέπει να υποβληθούν επικυρωμένα. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ή εναλλακτικά κατά τον διορισμό.
 4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (Προκειμένου για πολίτες κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος)
 5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (μόνο από άρρενες) ότι κατά το χρόνο πρόσληψής τους έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης.
 7. Απευθείας αποστολή τριών (3) συστατικών επιστολών στη Γραμματεία  του Ινστιτούτου.
 
Πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’, (σε περίπτωση άρρενος υποψηφίου), θα ζητηθούν από την/ον επιτυχούσα/όντα κατά τον διορισμό.
 
Παρακαλούμε τα δικαιολογητικά από 1 έως 6 να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf).
 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων (αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): 20-08-2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ.«Αθηνά» στα: Τηλ.: +302610910302, Fax.: +302610910303, email: info@isi.gr & Kokkali@isi.gr
 
 
                  
Καθ. Δημήτριος Σερπάνος
 
Διευθυντής ΙΝΒΙΣ και Αντιπρόεδρος ΔΣ

Ινστ./Μον.:
ΙΝΒΙΣ
Δημοσίευση:
14-06-2018
Λήξη:
20-08-2018
Συνοδευτικά αρχεία: