Περιοχές Ερευνητικών Δραστηριοτήτων:

• Ρομποτική Αντίληψη
• Ρομποτική Αλληλεπίδραση
• Ακουστο-Οπτική Αντίληψη
• Οραση Υπολογιστών και Επεξεργασία Εικόνας
• Πολυκαναλική και Πολυτροπική Επεξεργασία Λόγου και Γλώσσας
• Επεξεργασία Ηχου (π.χ. υπολογιστική επεξεργασία μουσικής)
• Επεξεργασία ακουστο-οπτικής πληροφορίας καθώς επίσης ενσωμάτωση και σύμμειξη άλλων πολυμεσικών ροών που παράγονται και χρειάζονται στην πολυτροπική (π.χ. με ήχο, βίντεο, κείμενο, γραφικά, αφή) επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής.
• Μηχανική Μάθηση και Αναγνώριση Προτύπων
• Επεξεργασία και Μοντελοποίηση Βιοϊατρικών σημάτων
• Επεξεργασία πληροφορίας σε προβλήματα πολιτιστικής κληρονομιάς και ψηφιακών τεχνών. 
• Μη-γραμμικά  Συστήματα: Μορφολογία, Φράκταλς, Χάος, Αυτόματα. 
• Στατιστικά Συστήματα και Γραφικά Μοντέλα για Ανίχνευση, Εκτίμηση, και Απόφαση. 
• Γνωσιακά Συστήματα για Αντίληψη, Δράση, Μάθηση. Μοντελοποίηση Επεξεργασίας Πολυτροπικής  Πληροφορίας στον Εγκέφαλο.

Ερευνητικά Έργα: 

• BabyRobot | Child-Robot Communication and Collaboration: Edutainment, Behavioural Modelling and Cognitive Development in Typically Developing and Autistic Spectrum Children, 
• iMuSciCA | Interactive Music Science Collaborative Activities
• DIRHA | Distant-speech Interaction for Robust Home Applications, 
• SpeDial | Spoken Dialogue Analytics, 
 

Προσωπικό:

• Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ και Έμπειροι Ερευνητές από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα στην Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική.
• Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
• Ερευνητικοί βοηθοί, Μεταπτυχιακοί φοιτητές
• Τεχνική Υποστήριξη

 

Συνεργαζόμενες Ομάδες:

Η Μονάδα ΡΑΑ του Ε.Κ. «Αθηνά» συνεργάζεται στενά με ομάδες από τους ακόλουθους φορείς:
• Εργ. Ορασης Υπολογιστών, Επικοινωνίας Λόγου, και Επεξεργασίας Σημάτων και Εργαστήριο Ρομποτικής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
• Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Ε.Κ."Αθηνά".
• Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας, Βόλος.
• Τμήμα Ηλεκτρον. Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά.
• Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ.
• Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε.), ΕΚΠΑ.