Η Μονάδα καλύπτει όλο το υπολογιστικό έργο που απαιτείται κατά τα στάδια της ανακάλυψης-ανάπτυξης και της εφαρμογής των φαρμάκων στη κλινική πράξη. 
 
 
Ειδικότερα, το υπολογιστικό έργο καλύπτει α) τις υπολογιστικές μεθοδολογίες σε μοριακό επίπεδο π.χ. αλληλεπίδραση του φαρμακομορίου με τον υποδοχέα που απαιτούνται στη φάση της αναζήτησης δραστικών ενώσεων β) την υπολογιστική διερεύνηση των σχέσεων των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των μορίων π.χ. διαλυτότητα, διαπερατότητα ή μοριακών δεικτών (molecular descriptors), π.χ. ΜΒ, λειτουργικές ομάδες με τις διαδικασίες απορρόφησης, κατανομής, μεταβολισμού, απέκκρισης (ADME) καθώς και τη δράση των φαρμάκων γ) τον υπολογιστικό σχεδιασμό της ανάπτυξης της φαρμακοτεχνικής μορφής του φαρμάκου για τη βελτιστοποίηση των βιοφαρμακευτικών χαρακτηριστικών της μορφής π.χ. ρυθμός αποδέσμευσης ή διάλυσης και την ανάπτυξη in vitro – in vivo συσχετίσεων (IVIVC) δ) την υπολογιστική ανάλυση της φαρμακοκινητικής-φαρμακοδυναμικής των φαρμάκων χρησιμοποιώντας μεθόδους διαμερισματικών μοντέλων και πληθυσμιακών προσεγγίσεων με βάση τις τεχνικές ανάλυσης με μη γραμμικά μικτών επιδράσεων μοντέλα (ΝΟΝΜΕΜ) ε) το πεδίο του σχεδιασμού και στατιστικής-μαθηματικής ανάλυσης κλινικών μελετών και μελετών βιοϊσοδυναμίας για την έγκριση των γενόσημων φαρμάκων στ) την εφαρμογή πληθυσμιακών τεχνικών βασισμένες είτε σε Μπαεσιανές προσεγγίσεις ή στη θεωρία ελέγχου για τον καθορισμό σε κλινικό επίπεδο των δοσολογικών σχημάτων φαρμάκων με στενό θεραπευτικό εύρος ή/και υψηλή ενδο- και δια-τομική μεταβλητότητα ζ) πάσης φύσεως μέτα-αναλύσεις που αφορούν τη δράση των φαρμάκων, τις παρενέργειες, τις αλληλεπιδράσεις κλπ κατά τη κλινική τους χρήση και η) Εφαρμογές Βιοπληροφορικής στο Σχεδιασμό – Δράση των φαρμάκων και στα βιοτεχνολογικά φάρμακα.
Συνοπτικά, η Μονάδα απαρτίζεται από έξι θεματικές ενότητες:
 1. Πληροφορική στην Ανακάλυψη Φαρμάκων (Informatics in Drug Discovery) / Χημειοπληροφορική (chemoinformatics)
 2. Πληροφορική στο Σχεδιασμό για την Ποιότητα και την Ανάπτυξη των Φαρμακευτικών μορφών ( Informatics in Quality by Design and Formulation Development)
 3. Πληροφορική στη Βιοφαρμακευτική, Φαρμακοκινητική και Φαρμακοδυναμική (Informatics in Biopharmaceutics, Pharmacokinetics, Pharmacodynamics)
 4. Πληροφορική στις Κλινικές Μελέτες και στην Κλινική Πρακτική (Informatics in Clinical Trials and Clinical Practice)
 5. Πληροφορική στις Μετα-Αναλύσεις (Informatics in Meta-Analysis)
 6. Εφαρμογές Βιοπληροφορικής στο Σχεδιασμό – Δράση των φαρμάκων και στα βιοτεχνολογικά φάρμακα (Applications of Bioinformatics to drug design – action and biotechnological drugs).
Μία σχηματική απεικόνιση των θεματικών ενοτήτων της Μονάδας παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.
Σχήμα 1. Σχηματική απεικόνιση των θεματικών ενοτήτων της Μονάδας.
Επιστημονική ομάδα 
Επικεφαλής
 • Παναγιώτης Μαχαίρας Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
Μέλη
 • Εμμανουήλ Μικρός, Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
 • Χαράλαμπος Σαρίμβεης, Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
 • Αριστείδης Δοκουμετζίδης, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
 • Ευάγγελος Ευαγγέλου, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Κοσμάς Κοσμίδης, ΕΔΙΠ, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ
 • Ιωάννης Βιζιριαννάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΑΠΘ
 • Δημήτρης Γκούσης, Καθηγητής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ
 • Θεόδωρος Χριστόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Αθανάσιος Τσεκούρας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Φυσικοχημείας, ΕΚΠΑ
 • Δήμητρα Τζέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Φυσικοχημείας, ΕΚΠΑ