Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ,
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
ΓΙΑ ΤΗΝ
“Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού”
Με εκτιμώμενη αξία 54.354,84 €, χωρίς ΦΠΑ
στο πλαίσιο του έργου
Data Engineering for Data Science- DEDS
 
Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με τα κάτωθι στοιχεία:
 

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.):

«Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά») – Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων_ ΙΠΣΥ

Είδος/Τύπος Αναθέτουσας Αναθέτουσας Αρχής:

Ν.Π.Ι.Δ.

Κύρια Δραστηριότητα Α.Α.:

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Ηλεκτρονικού εξοπλισμού κάτω των ορίων

(διενεργούμενη διαδικασία βάσει των άρθρων 27 και 36 του ν. 4412/16)

Τίτλος Διαγωνισμού:

Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Κωδικοί του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV (Common Procurement Vocabulary) των προς προμήθεια ειδών

48822000-6 - Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών

31154000-0 - Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος

32420000-3 - Μεταγωγέας Δικτύου (Switch)

30213100-6 - Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές

30231000-7- Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών

Συνολική εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ:

54.354,84 € (πλέον ΦΠΑ)

Φ.Π.Α.

13.045,16 €

Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Δημόσιος Διαγωνισμός :

Data Engineering for Data Science- DEDS

Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο:

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS, Innovative Training Networks (ITN), Call: H2020-MSCA-ITN-2020

Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.):

Αλκιβιάδης Σιμιτσής, Διευθυντής Ερευνών

Απόφαση έγκρισης της διενέργειας του παρόντος δημόσιου διαγωνισμού

Η διενέργεια του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 321 Συνεδρία στις 24.02.2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. Αθηνά.

Κριτήριο ανάθεσης (ή κατακύρωσης):

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Τόπος Διενέργειας του διαγωνισμού:

Ε.Κ. Αθηνά / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων_ ΙΠΣΥ

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου-Παράδεισος 15125 Μαρούσι

NUTS : EL301 (Βόρειος Τομέας Αθηνών)

Ημερομηνία έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών

05.07.2022

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών:

20.07.2022 και ώρα 17:00

Τόπος Αποστολής εγγράφων (εντύπων) προσφορών:

Ε.Κ. Αθηνά / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων_ ΙΠΣΥ

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου-Παράδεισος 15125 Μαρούσι

Τόπος Παράδοσης των προς προμήθεια ειδών

Ε.Κ. Αθηνά / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων_ ΙΠΣΥ

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου-Παράδεισος 15125 Μαρούσι

Παροχή Γενικών πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, τους όρους της διακήρυξης και τις διαδικασίες προσφυγής:

Τμήμα Προμηθειών ΕΚ Αθηνά

Δωρεάν Διάθεση της αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισμού, και των συμπληρωματικών εγγράφων της σύμβασης :

  • Aπό το Τμήμα Προμηθειών του ΕΚ Αθηνά
  •  Από την ιστοσελίδα του ΕΚ Αθηνά www.athernarc.gr
  • Από τη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ww.eprocurement.gov.gr

 

ΑΠ της Διακήρυξης του παρόντος δημόσιου διαγωνισμού :

 

8163/2022


Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης (.pdf)  

 

Ινστ./Μον.:
ΙΠΣΥ
Δημοσίευση:
05-07-2022
Λήξη:
20-07-2022
Συνοδευτικά αρχεία:
'Εργο:
Data Engineering for Data Science- DEDS