Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CLUSTERS» και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό COR-2019-01 και ΑΔΑ: ΩΕ94469ΗΞΩ-ΚΨ5 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (245η Συνεδρία, 29-01-2020) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ Ή ΜΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1
Υποψήφιος 1
75-2020/31.01.2020
ΝΑΙ
2
Υποψήφιος 2
76-2020/31.01.2020
ΝΑΙ
3
Υποψήφιος 3
77-2020/31.01.2020
ΝΑΙ
4
Υποψήφιος 4
78-2020/03.02.2020
ΝΑΙ
5
Υποψήφιος 5
82-2020/04.02.2020
ΝΑΙ
6
Υποψήφιος 6
83-2020/04.02.2020
ΝΑΙ
7
Υποψήφιος 7
86-2020/05.02.2020
ΝΑΙ
8
Υποψήφιος 8
87-2020/05.02.2020
ΝΑΙ
9
Υποψήφιος 9
88-2020/05.02.2020
ΝΑΙ
10
Υποψήφιος 10
89-2020/05.02.2020
ΝΑΙ
11
Υποψήφιος 11
90-2020/06.02.2020
ΝΑΙ
12
Υποψήφιος 12
91-2020/06.02.2020
ΝΑΙ
13
Υποψήφιος 13
92-2020/06.02.2020
ΝΑΙ
14
Υποψήφιος 14
93-2020/06.02.2020
ΝΑΙ
15
Υποψήφιος 15
94-2020/06.02.2020
ΝΑΙ
16
Υποψήφιος 16
95-2020/06.02.2020
ΝΑΙ
17
Υποψήφιος 17
96-2020/06.02.2020
ΝΑΙ
18
Υποψήφιος 18
98-2020/06.02.2020
ΝΑΙ
 
 
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, κ.λπ.) που περιείχαν οι υποβληθέντες φάκελοι υποψηφιοτήτων και τα αποδέχθηκε όλα ως έγκυρα.
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις αποδεκτές υποψηφιότητες, οι οποίες κατατάσσονται ανά κωδικό προς ανάθεση έργου και κατά φθίνοντα συνολικό βαθμό ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Συνολικός Βαθμός
COR-2019-01
7
Υποψήφιος 7
9,05
COR-2019-01
15
Υποψήφιος 15
8,75
COR-2019-01
6
Υποψήφιος 6
8,55
COR-2019-01
14
Υποψήφιος 14
8,15
COR-2019-01
3
Υποψήφιος 3
7,90
COR-2019-01
5
Υποψήφιος 5
7,90
COR-2019-01
12
Υποψήφιος 12
7,80
COR-2019-01
10
Υποψήφιος 10
7,75
COR-2019-01
4
Υποψήφιος 4
7,65
COR-2019-01
16
Υποψήφιος 16
7,55
COR-2019-01
11
Υποψήφιος 11
7,50
COR-2019-01
9
Υποψήφιος 9
7,40
COR-2019-01
13
Υποψήφιος 13
6,95
COR-2019-01
2
Υποψήφιος 2
6,95
COR-2019-01
18
Υποψήφιος 18
6,90
COR-2019-01
1
Υποψήφιος 1
6,75
COR-2019-01
17
Υποψήφιος 17
6,70
COR-2019-01
8
Υποψήφιος 8
6,45
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 01/07/2020 261η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :
  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.
 
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.
 
Αθήνα 06/07/2020
καθ. Ι. Ιωαννίδης
Γενικός Διευθυντής
Ε.Κ. «Αθηνά»

Ινστ./Μον.:
CORALLIA
Δημοσίευση:
07-07-2020
Κωδικός:
COR-2019-01
'Εργο:
«CLUSTERS»