Γραφείο Διάχυσης και Μεταφοράς Τεχνολογίας Εκτύπωση

 

Γραφείο Διάχυσης και Μεταφοράς Τεχνολογίας

Το Γραφείο Διάχυσης και Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΔΜΤ) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά έχει τους παρακάτω στόχους:

 • Καταγραφή και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας του Κέντρου
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και εκτέλεση δράσεων που αφορούν την προστασία, προβολή, αξιοποίηση και κεφαλαιοποίηση της διανοητικής, βιομηχανικής και λοιπής άυλης περιουσίας του Κέντρου
 • Ενίσχυση της δημόσιας εικόνας του Κέντρου και των Ινστιτούτων και Mονάδων του

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΓΔΜΤ στα Ινστιτούτα και τις Μονάδες περιλαμβάνουν:

 • Σύσταση και συντήρηση φακέλλου τεχνολογιών και τεχνογνωσίας προς αξιοποίηση
 • Προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (πατέντες, αδειοδοτήσεις κ.λπ.)
 • Σχεδιασμός και εκτέλεση δράσεων προώθησης τεχνολογιών και υπηρεσιών
 • Σχεδιασμός και οργάνωση υπηρεσιών βασισμένων σε τεχνολογίες
 • Μελέτες αξιοποίησης τεχνολογιών και άλλων Ε&Α αποτελεσμάτων
 • Υποστήριξη ανάπτυξης, διαχείρισης, προώθησης και πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών
 • Υποστήριξη τεχνοβλαστών
 • Συντήρηση “βιβλιοθήκης” συμφωνητικών, συμβάσεων και άλλων νομικών εγγράφων και προτύπων
 • Επίβλεψη και συντήρηση συμμόρφωσης με πρότυπα ποιότητας (ISO, Διαχειριστική Επάρκεια κ.λπ.)

 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΓΔΜΤ σε ενδιαφερόμενους περιλαμβάνουν:

 • ενημέρωση για τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Κέντρου
 • οργάνωση συναντήσεων, επισκέψεων, εκπαιδευτικών δράσεων κ.λπ.
 • one stop shop για διάθεση προϊόντων και τεχνολογιών, υποστήριξη κ.λπ.