Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποτροφία

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΔΙΤΕ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποτροφία
στο πλαίσιο υλοποίησης του εσωτερικού έργου «i-O-ENTA: Internal Overheads for ENTA»

Κωδ. Πρόσκλησης: PED.286.YP.ENT.XAN.0221
 
Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα η Μονάδα ΠΕΔΙΤΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του εσωτερικού έργου «i-O-ENTA: Internal Overheads for ENTA», προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) υπότροφο στην ακόλουθη περιοχή υποτροφίας:
 • Ερμηνεία και διάχυση αποτελεσμάτων  σε συνέχεια του έργου UMOBILE που περιλαμβάνει οργάνωση του λογισμικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την αξιολόγηση καινοτόμων διαδικτυακών πρωτοκόλλων.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών.
 • Υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
 • Γνώση και εμπειρία αρχιτεκτονικών Πληροφοριοκεντρικής Δικτύωσης (πχ Named Data Networking, Content Centric Networking).
 • Γνώση και εμπειρία σε πρωτόκολλα εμπιστοσύνης.
 • Εμπειρία τεχνολογιών σε ευκαιριακά δίκτυα.
 • Εμπειρία προγραμματισμού σε C,C++.
 • Εξοικείωση με εργαλεία προσομοίωσης δικτύων όπως ns-3, ndnSIM.
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency).
Επιθυμητά προσόντα
 • Εμπειρία στη σύνταξη δημοσιεύσεων, σε επιστημονικά περιοδικά, σχετικών με το αντικείμενο της θέσης.
 • Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σχετική με το αντικείμενο της θέσης (πχ. συμμετοχή σε αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών – Τρόπος υποβολής: 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, στον οποίο θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
 • Βεβαίωση φοίτησης σε διδακτορικό πρόγραμμα Α.Ε.Ι., όπως αναφέρεται παραπάνω στα “Απαραίτητα προσόντα”.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Έκθεση σκοπιμότητας μιας έως δύο σελίδων, όπου θα αναφέρονται τα  επιστημονικά - ερευνητικά ενδιαφέροντά τους και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να συνεργασθούν με την ΠΕΔΙΤΕ/ Ε.Κ. «Αθηνά» στο συγκεκριμένο αντικείμενο της υποτροφίας.
 • Δύο συστατικές επιστολές ή δύο ονόματα για επικοινωνία. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, οι συστατικές αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση kkaramal@athenarc.gr απευθείας από τον υπογράφοντα της συστατικής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις του και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 12/03/2021 και ώρα 15:00, ως εξής:
 
Α) Με ταχυδρομείο στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:
 
Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης
ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΔΙΤΕ
ΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων
Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη
Υπόψη κας Κατερίνας Καραμαλίδου
ή

Β) με ηλεκτρονική υποβολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kkaramal@athenarc.gr.

Κάθε αίτηση υποβάλλεται με την ένδειξη: «αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης …» (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα), συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. 

Σε περίπτωση έντυπης υποβολής τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην πρωτότυπη εκδοχή τους ή σε ευκρινές φωτοαντίγραφό τους. Η αίτηση και ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορούν να παραδοθούν στη γραμματεία του Ε.Κ. «Αθηνά»/ΠΕΔΙΤΕ από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα), με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου, μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής τους. Οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αίτησης, θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή, όπως απεικονίζονται στην πρωτότυπη εκδοχή τους ή από ευκρινές φωτοαντίγραφό τους. Η αίτηση και ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αίτησης, θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.
 
Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
 
Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπόψη. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπόψη.
 
Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Ως εκπρόθεσμες χαρακτηρίζονται οι υποβολές που:
► σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποσταλούν μετά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου
► σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής μέσω ΕΛΤΑ ή ταχυμεταφορέα, παραδοθούν μετά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου. 
► σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παράδοσης και παράδοσης μέσω αντιπροσώπου, παραληφθούν μετά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου.

Δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική.
 
Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.
 
Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί. 
 
Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.

Ινστ./Μον.:
ΠEΔIΤΕ
Δημοσίευση:
25-02-2021
Λήξη:
13-03-2021
Συνοδευτικά αρχεία:
Κωδικός:
PED.286.YP.ENT.XAN.0221
'Εργο:
i-O-ENTA: Internal Overheads for ENTA