Αποτελέσματα αξιολόγησης για 2 συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «MAIA+: Maximising impact and accessibility of european climate research», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό MAIA_337_0922  και ΑΔΑ: Ψ6Ν5469ΗΞΩ-ΜΔ3 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (317ηΣυνεδρία, 11-01-2022) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
2Α_ECON
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
12697/23.09.2022
ΕΓΚΥΡΟΣ
2Α_ECON
2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
12886/29.09.2022
ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΣ (ΕΛΛΙΠΗΣ)
2Α_ECON
3
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3
12969/29.09.2022
ΕΓΚΥΡΟΣ
 
 
Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι των Υποψηφίων 1 και 3 και τους εξέλαβε ως έγκυρους. Ο φάκελος υποψηφιότητας της/του Υποψήφιας/ου 2 κρίθηκε ελλιπής ως προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα δεν υπεβλήθη αντίγραφο πιστοποίησης γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με τα απαραίτητα προσόντα της εν λόγω πρόσκλησης.
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των επιθυμητών προσόντων, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις δύο (2) εμπρόθεσμες υποψηφιότητες που πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων, ως εξής:
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Α/Α
Κωδικός προς ανάθεση έργου
Υποψηφιότητα
Συνολικός Βαθμός
1
2Α_ECON
   ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
90 μόρια
3
2Α_ECON
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3
90 μόρια
 
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 13/10/2022 339η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
 
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:                                                              
  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.
 
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.
 
 
Αθήνα 13/10/2022
 
ΚΑΘΗΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΗΣ
 
Γενικός Διευθυντής ΕΚ ΑΘΗΝΑ
 
 
 

Ινστ./Μον.:
ΜΑΑ
Δημοσίευση:
14-10-2022
Λήξη:
14-10-2022
Κωδικός:
MAIA_337_0922
Πρόσκληση:
'Εργο:
MAIA+: Maximising impact and accessibility of european climate research