Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών - παρόχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων των ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής, του Αθηνά - Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και της Γνώσης
 
 1. Το Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις να υποβάλλουν Αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων των ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής, του Αθηνά - Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και της Γνώσης
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00μ.μ.
 
Τα φυσικά / νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο, δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας στο ΑΘΗΝΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ:15125),  είτε στη   γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης στην έδρα του Κέντρου, είτε στην γραμματεία ΙΝΒΙΣ είτε  την γραμματεία ΙΕΛ/ Παράρτημα Ξάνθης, φάκελο που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία:
 1. Τυποποιημένη αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων των ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής, του Αθηνά - Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και της Γνώσης του Παραρτήματος I.
 2. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας η οποία θα πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής, κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας [Προφίλ εταιρείας (εφόσον υπάρχει), οποιαδήποτε τυπικό δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη δραστηριότητα της εταιρείας, όπως καταστατικό, ΦΕΚ κ.λπ., ή βιογραφικό σημείωμα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), κατάλογος προσφερόμενων υπηρεσιών / υποδομών /προϊόντων και πελατολόγιο ή/και αντίστοιχος τιμοκατάλογος προϊόντων (κατά περίπτωση)
Γ. Υπεύθυνη Δήλωση προσαρμοσμένη στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) που περιλαμβάνει:
 1. Στοιχεία σχετικά με την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου και ειδικότερα:
 • τη μη ύπαρξη τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
 • την εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο,
 • το ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
 • το ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ότι δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2106,
 • το ότι δεν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ' αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, στην επιλογή ή στην ανάθεση,
 • τη μη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του ως οικονομικού φορέα
 1. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του
ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου, ήτοι να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος - μέλος εγκατάστασής τους.
 1. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου, που αφορούν:
 • Κατάλογο πελατών
 • το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός εξειδίκευση κ.λπ.) την τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας.
 1. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του ενδιαφερόμενου φυσικού/νομικού προσώπου, περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και του κύκλου εργασιών στον τομέα έργων των κατά περίπτωση ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, σε συνάρτηση με την ημερομηνία σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του.
 
Τα ζητούμενα στοιχεία των παρ. Ι, ΙΙ και III, θα δηλώνονται αποκλειστικά μέσω της Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) αντί της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών που τα επιβεβαιώνουν.
Σημειώνεται ότι, η Υπεύθυνη Δήλωση, αφορά σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. καθώς και όλων των μελών του Δ.Σ. αυτής δ) τους νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Τα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016  θα προσκομίζονται πριν την υπογραφή της ανάθεσης ή την υπογραφή της σύμβασης.
 1. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται όλα τα έγγραφα από ακριβή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
 2. Η εγγραφή στον κατάλογο πιστοποιείται με βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή του Ε.Κ. «Αθηνά». Σε περίπτωση υποχρεωτικής επικαιροποίησης των στοιχείων του εγγεγραμμένου προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσιών, θα εκδίδεται εκ νέου βεβαίωση, ως ανωτέρω, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η εγγραφή. Η εγγραφή στον Κατάλογο συνιστά απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας έργων.
 3. Η παρούσα και τα συνημμένα Παραρτήματα αυτής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Κ. «Αθηνά» στη διεύθυνση: https://www.athena-innovation.gr/ και στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 4. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις εγγράφως στο ΑΘΗΝΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ:15125), Τηλέφωνο: 210 6875300, fax: 210 6854270, Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: efi@athenarc.gr
Μπορείτε να βρείτε το πλήρες αρχείο της ανοικτής πρόσκλησης εδώ.
 

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
20-01-2020
Λήξη:
07-02-2020