Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΚ “Αθηνά – Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Εκτύπωση

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012

Υπεγράφη σήμερα, στα γραφεία της ΕΜΥ, Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης – «Αθηνά» και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με αντικείμενο:

  • την υλοποίηση έργων σχετικών με την μελέτη του κλίματος και των μεταβολών του σε τοπική κλίμακα (περιφέρεια, υδρολογική λεκάνη) 

Ειδικότερα συμφώνησαν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει:

  • Συνεργασία για την εκπόνηση έργων με αντικείμενο την δημιουργία εξειδικευμένων προϊόντων και μηχανισμών διαχείρισης της πληροφορίας σε θέματα κλίματος και παρακολούθησης κλιματικών αλλαγών με τη σύνθεση δεδομένων από όλες τις πηγές (ερευνητικοί δορυφόροι της ESA, Μετεωρολογικοί Δορυφόροι της EUMETSAT και του NOAA, in situ).
  • Συνεργασία για την εκπόνηση έργων για τη μεταφορά και εφαρμογή ενιαίων διεθνών μεθοδολογιών και standards παρακολούθησης του κλίματος και των σχετικών (με το κλίμα) φυσικών φαινομένων σε περιφερειακή/τοπική κλίμακα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη προσαρμογή της περιφερειακής ανάπτυξης στις κλιματικές αλλαγές.

Η ΕΜΥ και το ΕΚ «Αθηνά» αναγνώρισαν ότι:

  • Η αξιοποίηση εγχώριας συναφούς τεχνογνωσίας και ερευνητικής και τεχνολογικής υποδομής μπορεί να υπηρετήσει κατά τον πλέον οικονομικό και παραγωγικό τρόπο, τους σχεδιασμούς της ΕΜΥ για βελτίωση του επιπέδου και του πλήθους των παρεχόμενων υπηρεσιών της, ιδιαίτερα κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα.
  • Τα κλιματολογικά δεδομένα ολόκληρου του 20ου αιώνα που υπάρχουν για την Ελλάδα πρέπει να αξιοποιηθούν με χρήση διεθνώς εφαρμοζόμενων μεθόδων κλιματολογικής πιστοποίησης, ομογενοποίησης και ψηφιοποίησης. Χωρίς ψηφιοποιημένα και ομογενοποιημένα κλιματολογικά δεδομένα δεν μπορεί να υπάρξει επιστημονικά τεκμηριωμένη εκτίμηση της κλιματικής αλλαγής για την χώρα, συνεπώς, ούτε και βέλτιστος εθνικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των συνεπειών της. Τα περισσότερα από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη διαθέτουν ήδη τις αναγκαίες τεχνολογικές υποδομές για την μελέτη της κλιματικής αλλαγής σε περιφερειακή ή τοπική κλίμακα, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει από τον Απρίλιο του 2009 στην θέσπιση[1] ενός πλαισίου δράσεων για τον περιορισμό της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος.

 

 

[1] Λευκή βίβλος «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης», Βρυξέλλες, 1.4.2009, COM(2009) 147.