Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτη - Επικοινωνία με έμφαση στο Διαδίκτυο PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστημονικό συνεργάτη

Κωδ. Πρόσκλησης: GD.146.SE.RA-0415

ΑΔΑ: 7ΠΥΜ469ΗΞΩ-ΚΕ9

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων όπως, ενδεικτικά, τα STR-ESFRI (HORIZON2020 654213), REN-ATHENS (HORIZON2020 633335) και άλλα που υλοποιούνται ή που πρόκειται άμεσα να ξεκινήσει η υλοποίησή τους.

Επιστημονικός Συνεργάτης:

Αντικείμενο εργασιών:

 • Υποστήριξη δράσεων επικοινωνίας, προβολής και ενημέρωσης, με έμφαση στη χρήση ψηφιακών και διαδικτυακών μέσων
 • Επιμέλεια και συντονισμός παραγωγής ενημερωτικού υλικού (έντυπου, οπτικοακουστικού και ψηφιακού/διαδικτυακού),
 • Υποστήριξη διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων, εργαστηρίων, συνεδρίων, εκθέσεων και κάθε άλλης φύσης
 • Υποστήριξη λοιπών δράσεων διάχυσης των έργων

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Προϋπηρεσία 3 ετών σε δράσεις επικοινωνιακού σχεδιασμού, συντονισμό και εκτέλεση δράσεων παραγωγής ενημερωτικού υλικού (έντυπου, οπτικοακουστικού και ψηφιακού/διαδικτυακού) και διεξαγωγής εκδηλώσεων και λοιπών δράσεων ενημέρωσης και προώθησης
 • Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις
 • Άριστη ικανότητα χειρισμού ηλ. υπολογιστή και αξιοποίησης του Διαδικτύου
 • ‘Αριστη γνώση εργαλείων ανάπτυξης ιστοσελίδων και διαχείρισης διαδικτυακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και αντίστοιχη εμεπιρία
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής

Επιθυμητά προσόντα/εμπειρία:

 • Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σε ψηφιακή διαδικτυακή επικοινωνία, ΜΜΕ ή άλλα παρεμφερή με το αντικείμενο του έργου πεδία θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Εμπειρία στη σύνταξη ενημερωτικών κειμένων (δελτίων τύπου, εκλαϊκευτικών άρθρων, κειμένων για φυλλάδια κ.λπ.) με τεχνολογικό περιεχόμενο

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή, 22α Μαΐου 2015, ώρα 15:00, στην παρακάτω διεύθυνση:


Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές φωτοαντίγραφό του. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του ΕΚ "Αθηνά" από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 22/05/2015. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και στο τηλέφωνο: 210 6875303

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.athena-innovation.gr/.