ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ILSP.X.131.iG.PL-0214 PDF Εκτύπωση E-mail

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου από το «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» (ΕΣΠΑ 2007-2013) με τίτλο «iGuide – Τουριστικός Οδηγός Κινητής Τηλεφωνίας/ Socially Enriched Mobile Tourist Guide for Unexploited Cultural and Natural Monuments» και την από 06/03/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Πρόσκλησης [ILSP.X.131.iG.PL-0214] για συνεργασία με έναν (1) συνεργάτη, σύμφωνα με την από 28/02/2014 απόφαση της 131ης Συνεδρίας του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά», η επιτροπή αξιολόγησης παρέλαβε τις αιτήσεις/υποψηφιότητες των παρακάτω:

  1. Τσίκνα Κωνσταντίνου (με αρ. πρωτ. 642/17-03-2014)
  2. Κιουρτ Χαϊρή (με αρ. πρωτ. 644/20-03-2014)
  3. Καραγεωργίου Ευδοκίας (με αρ. πρωτ. 645/21-03-2014)
  4. Δούπα Αθανάσιου (με αρ. πρωτ. 647/24-03-2014)
  5. Σακαλίδου Φωτεινής (με αρ. πρωτ. 652/27-03-2014 με σφραγίδα ταχυδρομείου 24/03/2014)
  6. Αβραμίδου Εριφύλλης (με αρ. πρωτ. 653/02-04-2014 με σφραγίδα ταχυδρομείου 24/03/2014)

Στην πρώτη φάση αξιολόγησης «Ικανοποίηση όλων των απαραίτητων προσόντων», εξετάστηκαν οι έξι (6) υποψηφιότητες και διαπιστώθηκε ότι οι κ.κ. Κιουρτ Χαϊρή, Καραγεωργίου Ευδοκία και Σακαλίδου Φωτεινή δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα. Ο δε κ. Τσίκνας Κωνσταντίνος απέσυρε την υποψηφιότητά του.

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στο σχετικό κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δύο (2) υποψηφιότητες που πέρασαν στη δεύτερη φάση, ως εξής:

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

Δούπας Αθανάσιος

5,75

Αβραμίδου Εριφύλλη

6,25

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 25/04/2014 133η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Αθήνα 30/04/2014

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης