ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ MAMP.130.MD-0114 PDF Εκτύπωση E-mail

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ε.Κ. «Αθηνά»/Μονάδα Ανάλυσης και Μοντελοποίησης της Πληροφορίας

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “ SpeDial - 611396 (FP7-ICT-2013-SME-DCA) ” με κωδικό 611396 και μετά από την λήξη ισχύος της προκήρυξης με κωδικό MAMP.130.MD-0114 και ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΞΩ-Ρ8Κ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση πέντε (5) έργων (με κωδικούς ΜΗΧ_ΑΝ_1, ΔΙΑΧ_ΑΝ_2, ΔΙΑΧ_ΑΝ_3, ΜΗΧ_ΑΝ_4, ΜΗΧ_ΑΝ_5), από πέντε (5) συμβασιούχους μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του ΕΚ ‘Αθηνά’ (130η Συνεδρία, 30-01-2014, Πρακτικά ΔΣ, Λοιπά Θέματα) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τους φακέλους υποψηφιοτήτων των παρακάτω:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ : Πρωτόκολλο παραλαβής φακέλων υποψηφιότητας 

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ 

Ονοματεπώνυμο 

Αριθμ Πρωτοκόλλου ΙΕΛ

Εμπρόθεσμη Υποβολή

ΜΗΧ_ΑΝ_1

1.1

ΚΛΑΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3579/12-03-2014

ΝΑΙ

ΔΙΑΧ_ΑΝ_1

2.1 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

3555/04-03-2014

ΝΑΙ

ΔΙΑΧ_ΑΝ_2 

3.1

ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

3554/04-03-2014

ΝΑΙ

ΜΗΧ_ΑΝ_4

4.1

ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3585/14-03-2014

ΝΑΙ

ΜΗΧ_ΑΝ_5

5.1

ΦΕΡΓΑΔΗΣ ΑΡΗΣ

3584/14-03-2014

ΝΑΙ

 

Όλοι οι φάκελοι υποψηφιοτήτων παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί, οι συνολικά 2 υποψήφιοι δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων ή/και απέτυχαν να συγκεντρώσουν την ελάχιστη βαθμολογία σε ένα τουλάχιστον κριτήριο αξιολόγησης. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης, οι υποψηφιότητές τους δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.

Μη αποδεκτές υποψηφιότητες 

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ 

Ονοματεπώνυμο 

Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας

ΜΗΧ_ΑΝ_4

4.1

ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ειδίκευση όχι συναφής με το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου

ΜΗΧ_ΑΝ_5

5.1

ΦΕΡΓΑΔΗΣ ΑΡΗΣ

Ειδίκευση όχι συναφής με το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου

 

 

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις 3 συνολικά αποδεκτές υποψηφιότητες και συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα που κατατάσσει τους υποψηφίους ανά κωδικό προς ανάθεση έργου και κατά φθίνοντα συνολικό βαθμό:

Αποδεκτές υποψηφιότητες 

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

ΑΑ 

Ονοματεπώνυμο 

Συνολικός Βαθμός

ΜΗΧ_ΑΝ_1

1.1

ΚΛΑΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10

ΔΙΑΧ_ΑΝ_1

2.1 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

10

ΔΙΑΧ_ΑΝ_2 

3.1

ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

10

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 25.04.2014 133η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ ‘Αθηνά’,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ ‘Αθηνά’ εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και προωθούνται αρμοδίως για υπογραφή οι προβλεπόμενες στην πρόσκληση συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από το αρμόδιο Όργανο Εκδίκασης Ενστάσεων και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Αθήνα 29/04/2014

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης 

Συνοδευτικά αρχεία
Download this file (MAMP_130_MD-0114_apotelesmata.pdf)MAMP_130_MD-0114_apotelesmata.pdf[ ]476 Kb2046 Downloads