Αποτελέσματα Αξιολόγησης
Αποτελέσματα πρόσκλησης GD.180.CA-0917
PDF Εκτύπωση E-mail
logo

Αποτελέσματα  αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Capsella (Collective Awareness PlatformS for Environmentally-sound Land management based on data technoLogies and Agrobiodiversity», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό GD.180.CA-0917 και ΑΔΑ: ΨΙΨΑ469ΗΞΩ-Θ10 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (170η Συνεδρία, 02-03-2017) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας: 
Αποτελέσματα αξιολόγησης για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου («Αλυσίδες Αξίας Δεδομένων σε Βιομηχανικά και Αστικά Περιβάλλοντα»)
PDF Εκτύπωση E-mail
logo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Αλυσίδες Αξίας Δεδομένων σε Βιομηχανικά και Αστικά Περιβάλλοντα» (εφεξής καλούμενου Έργου) που εντάσσεται στην υλοποίηση της «Συμφωνία Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών Siemens AG και Siemens Α.Ε.», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό GD.162.SIEM.-0916 και ΑΔΑ: 6ΚΚ9469ΗΞΩ-7ΧΤ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων μίσθωσης έργου / Παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (156η Συνεδρία, 29-01-2016) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:

  
Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης ILSP. 133.GM.GA-0414
PDF Εκτύπωση E-mail
logo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “GameIt” με κωδικό 864-ΒΕΤ-2013, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΠΑΒΕΤ 2013” και μετά από τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP. 133.GM.GA-0414 και ΑΔΑ ΒΙ09469ΗΞΩ-6Η4 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση δύο (2) έργων, 
Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης ILSP.133.MY.EY-0414
PDF Εκτύπωση E-mail
logo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 του ΕΥΓΛΩΤΤΟΝ με τίτλο «Ανάπτυξη του υποσυστήματος αναγνώρισης φωνής» (εφεξής καλούμενου Έργο ΕΥΓΛΩΤΤΟΝ) της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΨΣ) Οριζόντιας Πράξης «Διαδικτυακή Υπηρεσία Βελτίωσης Ικανότητας Ανάγνωσης Δυσλεκτικών Ατόμων» με κωδικό ΟΠΣ 303630 και συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα και μετά από την λήξη ισχύος τής με κωδικό ILSP.133.MY.EY-0414 και ΑΔΑ: ΒΙ0Ε469ΗΞΩ-ΖΩΟ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση ενός (1) έργου, 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ILSP.X.131.iG.PL-0214
PDF Εκτύπωση E-mail
logo

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου από το «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» (ΕΣΠΑ 2007-2013) με τίτλο «iGuide – Τουριστικός Οδηγός Κινητής Τηλεφωνίας/ Socially Enriched Mobile Tourist Guide for Unexploited Cultural and Natural Monuments» και την από 06/03/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Πρόσκλησης [ILSP.X.131.iG.PL-0214] για συνεργασία με έναν (1) συνεργάτη, σύμφωνα με την από 28/02/2014 απόφαση της 131ης Συνεδρίας του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά», η επιτροπή αξιολόγησης παρέλαβε τις αιτήσεις/υποψηφιότητες των παρακάτω: 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 2